Катедра "Финанси"

Обновено: събота, 23 януари 2021 22:31

За студентите в Първи курс на специалност "Финанси"

Образователната цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда и отговарящи на високите изисквания на пазара на труда.

Целите на обучението са:

  • да се изградят професионалисти със значителни теоретични и практически познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на динамичната и непредвидимата финансова и макроикономическа среда;
  • да се формират специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения;
  • да се осигури мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес за целите на придобиването на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация и за провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност.
Професионална реализация

Завършилите специалност „Финанси“ в ОКС „бакалавър“ имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции като застрахователни дружества, пенсионни фондове, инвестиционни дружества, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областната администрация, различни звена на Европейската комисия.

Обучението се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за практическата насоченост и на преподаваните дисциплини.


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Специалност Финанси
Професионално направление/поднаправление Икономика/Финанси, счетоводство и контрол
ОКС „бакалавър“
Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране държавен изпит
Семестриална такса за държавна поръчка 250 лв.