Катедра "Финанси"

Обновено: четвъртък, 06 юни 2019 0:38

ОНС Доктор

Катедра „Финанси“ обучава докторанти в докторската програма по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“.

Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се отнася към област на висшето образование с шифър 3 „Социални, стопански и правни науки“ и професионално направление 3.8. „Икономика“. С нея се цели подготовката на докторанти с образователна и научна степен „доктор“. Формите на обучение са редовна, задочна и самостоятелна с продължителност 3 и 4 години и приключва със защита на дисертационен труд.

Специалността е с традиционно и утвърдено място в системата на докторското образование по икономика и е една от водещите такива, по които се извършва обучение на докторанти в УНСС, заемайки важно място в образователния профил на университета.

Цели на обучението по докторската програма.

• Създаване на висококвалифицирани научни, изследователски и преподавателски кадри с опит в експерименталната дейност в областта на финансите, на които е дадена свобода на изучаване и изследвание с отчитане на различията в техните интереси;

• Интегриране на научните изследвания и обучението на докторантите чрез възпроизвеждане и мултиплициране на нови знания и пазарни научни продукти;

• Устойчиво развитие на академичните дейности в съответствие с международните стандарти за качество в обучението на докторантите;

• Активизиране на академичната инициатива и научния потенциал на катедра „Финанси” за изпълнение на проекти и научни изследвания, произтичащи от новите пазарни потребности и предизвикателствата на променящата се околна среда.

Докторската програма е акредитирана от НАОА. С Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА от 07.07.2014 г./Протокол № 24 при акредитацията на обучението в докторска програма по научна специалност 05.02.05. “Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” към катедра “Финанси” в УНСС е дадена висока оценка 9.80 по десетобалната система и със срок на валидност шест години.

Учебна документация

Докторантите към катедра „Финанси“ се обучават по учебен план, приет с решение на АС на УНСС №: 2/11-13.04.2019 г. Учебният план, валиден от учебната 2018/2019 година може да бъде изтеглен тук. Квалификационната характеристика на докторската програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ може да бъде изтеглена тук.

През учебната 2014/15 година броят на кандидат-докторантите е 10, от които са приети двама в редовна и задочна форма и са зачислени на свободна докторантура още трима докторанти. През учебната 2018/19 година броят на кандидат-докторантите нараства до 12, от които 5 са приети в редовна и задочна докторантура.

При кандидатстване кандидат-докторантите се подготвят по изпитна програма, приета с Решение на Катедрен съвет на катедра „Финанси“. Конкурсите за редовна и задочна докторантура към УНСС за учебната 2019/2020 г. ще бъдат обявени в края на септември 2019 г. - https://www.unwe.bg/bg/pages/9531/конкурси-за-докторантури.html

Обучавани докторанти в катедра „Финанси“

Към март 2019 година в катедрата се обучават 25 докторанти. Списък на докторантите с темите на дисертационните трудове могат да бъдат изтеглени тук.

 

Постижения на докторантите на катедра „Финанси“

Докторанти, обучавани в докторската програма “Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” са получили следните награди:

à   Свилен Колев - Носител на приз „Студент на годината“ за 2018 г. в подкатегория „Докторант на годината“ в XII конкурс „Студент на годината“ на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), проведен под патронажа на министъра на образованието и науката. Призът е връчен от г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България. Церемонията се проведе на 17 декември 2018 г.

à   Николета Карамилева – почетно второ място във франкофонското докторантско състезание – „Моята теза в 180 секунди“, в което в рамките на три минути трябва да се представи темата на дисертацията на френски по интересен и нетрадиционен начин, така че да бъде разбрана от широката аудитория. Целта на конкурса е да се популяризира докторантската форма на обучение и френският език като език за правене на наука. Докторантката Николета Карамилева заема почетното второ място за България.

 

Резултати от анкетни проучвания сред докторантите

 

Качеството на обучението по докторските програми зависи от правилното фокусиране на докторантурите, за което свидетелства тясната връзка между тематиката на обучението и професионалната реализация на докторантите. На ниво УНСС от проведеното анкетно проучване през 2018 г. от Центъра за статистически изследвания съгласно решение на Ректорския съвет на УНСС № 7 / 07.03.2018 г.  около 71% от анкетираните посочват „голяма“ и „много голяма“ степен на обвързаност между проблематиката на дисертационния им труд и професионалната дейност. Проведеното през месец февруари 2019 г. от катедра „Финанси“ анкетно проучване, въз основа на същата анкета,  до докторантите на катедрата потвърждава тези резултати (малко над 73% от анкетираните посочват „голяма“ и „много голяма“ степен на обвързаност между проблематиката на дисертационния им труд и професионалната дейност). В допълнение, 63% от докторантите посочват по-успешната професионална реализация като една от основните причини да изберат обучаващата институция за своето обучение.

Резултатите от регулярните анкети сред докторантите от катедра „Финанси“ през периода 2014-2019 показват, че докторантите оценяват положително осигурените възможности за участие в международни, национални и университетски проекти.

Проведените самостоятелни проучвания сред докторантите на катедра „Финанси“ през 2019 г. показват висока степен на удовлетвореност на докторантите на катедра «Финанси». Над 84% от докторантите биха избрали отново УНСС за своята докторантура, а 79% биха я препоръчали. Сред основните причини за избор на УНСС 79% от докторантите посочват добрите преподаватели. Над 50% посочват като причини очакваната по-успешна реализация, високият обществен престиж на докторската степен в УНСС, както и по-високата конкурентоспособност на пазара на труда. Почти 90% от докторантите са се информирали за възможността да кандидатстват за ОНС „доктор“ от сайта на УНСС, а около 50% са получили информация от преподавателите. (Фигура 2).