Катедра "Финанси"

Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г.

петък, 15 май 2020 14:36

Обявеният срок за предаване на готовите дипломни работи е от 01.06. до 05.06.2020г.

 

Дипломните работи се предават в електронен вид (word формат) на научните ръководители в горепосочения срок.

 

 PDF формат не се приема.

 

На титулната страница в лявата страна дипломантът ясно да е изписал  - трите си имена, фак.№,  специалност, имейл адрес и GSM. (вж.Форма на Титулна страница на дипломната работа )

Личният имейл да не се подчертава. Ясно да се вижда.

 

Ако дипломните работи съдържат приложения (таблици, графики, схеми и др.), да бъдат сложени след Литературата в края на файла на дипломната работа. Не е желателно да има файлове с отделни приложения.

 

Подписаното заявление през месец януари 2020г. за избор на тема и научен ръководител за защита през м.юли 2020г.  се прилага  в електронен вид (word формат) след приложенията в края на дипломната работа без подписите на научния ръководител и дипломанта - само за информация. Съвместно с научния ръководител се решава как да оформи заявлението. Word форматa на Заявлението е налично в подсайта „Магистри“ на катедрата. При промяна на темата в процеса на работа – новото заглавие да е изписано най-отдолу на заявлението съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител (под датата и подписа на дипломанта на предаваното заявление през м.януари т.г).

 

Научните ръководители изпращат одобрените от тях дипломни работи в електронен вид (word формат) на административния секретар в горепосочения срок.

 

Записването за защита в канцеларията ще бъде в периода от 10.06.2020г. до 24.06.2020г. в приемното им време от 9 часа до 15 часа – посоченият период е съгласуван с канцеларията на отдел „Студенти-магистър“.

 

При записването в канцеларията от дипломанта, няма да се изисква титулна страница подписана от научния ръководител, тъй като дипломните работи се предават електронно на научния ръководител.

 

В сайта на университета в  Обучение > Магистри   ще бъде качена подробна информация за дипломантите.

А информация за съответната специалност към катедра „Финанси“, дипломанта ще намери в подсайта на катедрата.

 

Дипломантите имат  ДВА срока, а именно:

1/ Срокът за предаване на дипломните работи в електронен вид (word формат) на научните ръководители от 01.06.2020г. до 05.06.2020г.

 2/  Срокът за записване в канцеларията на отдел „Студенти-магистър“ е от 10.06.2020г. до 24.06.2020г. в приемното им време от 9 часа до 15 часа.  Изисква се лично дипломанта да присъства при записването (проверка на личните данни; предаване на 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№; проверка на оценките; дипломантите, които имат задължения към Библиотеката да си върнат книгите преди осъществяване на записването).  

 

Канцеларията на отдел „Студенти-магистър“ по служебен път (от представения опис от катедрата на одобрените и изпратени от научните ръководители дипломни работи) ще проверява задълженията на студентите в Библиотеката, затова не се изисква печат от Библиотеката.

 

 На посочения личен имейл дипломанта ще получи своята рецензия от административния секретар.

 

График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за определената дата и час за защита през м.юли 2020г. разпределени в съответната група ще бъде обявен вечерта на предния ден преди назначената дата. Към график-разпределение ще има и Изискванията към дипломантите.

 

Посоченият личен имейл е необходим за създаване на служебен имейл.

 

На личните си имейли студентите получават своите служебни имейли за защитата.

 

Паролите за достъп ще намерите в Web студент.

 

Със създадения служебен имейл студентът се включва с приложението на Microsoft Teams  онлайн при провеждане на предварителната среща за тестване на системата и на определената дата и час за защитата през м.юли 2020г. За целта се създават групи от студенти.

 

Дипломантът е необходимо да изтегли приложението на Microsoft Teams на компютър, който ще използва на самата Защита, с работещ микрофон и камера.

 

След изтеглянето на приложението на Microsoft Teams дипломантът влиза със служебния си имейл и парола, и от полетата най-вляво избира полето Teams, където ще види, че е добавен в определена група.

 

Датата и часа за тестване на системата  ще Ви бъде изпратена допълнително с линка към срещата.

 

Преди  провеждането на официалната защитата през м.юли 2020г. се организира  и провежда  предварителна Teams среща  с дипломантите по създадените им служебни имейли за тестване на системата.

 

Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на определената дата и час през м.юли 2020г..

 

Дипломантите НеПредали дипломни работи за защита през м.юли 2020г. имат следната възможност - Заявленията за избор на тема и научен ръководител за м.Октомври 2020г. се предават само на научните ръководители в срок до 29.05.2020г. в електронен вид. 

 

15.05.2020г.                                                                           катедра „Финанси“

Галерия снимки от Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г. ...