Катедра "Финанси"

Обновено: понеделник, 24 април 2017 23:15

Наука

Научно-изследователската политика на катедра “Финанси” е насочена към ангажиране в учебния процес на преподаватели със значителен научно-изследователски потенциал, както и привличане на гост-лектори – външни специалисти, ангажирани пряко с научно-изследователска дейност извън УНСС или с практически разработки и опит в своята област. Публикуването на специализирана научна литература от преподавателите в катедрата в областта на финансите има за цел и е предпоставка за усъвършенстване на учебния процес и повишаване на качеството на обучение в специалност “Финанси”.

През 2014 г. към катедрата е създаден Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика, преименуван по-късно на Център за икономически и парични изследвания. Неговата дейност е насочена към разширяване на знанията в областта на паричната теория и политика чрез разработване на нови иконометрични модели и изследвания както на икономическото поведение, така и на ефектите от паричната политика. Целта на Центъра е не само да обединява изследователи от Балканския регион, но и да привлича млади научни работници от цял свят.