Катедра "Финанси"

Втората сесия за Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Тестови център.

петък, 09 юли 2021 14:38


УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОТ IV КУРС,   

    

    Втората сесия за Държавен изпит за завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021 г. от 09,00 часа в Тестови център.   

    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър".    

   Определеният срок за подаване на заявления и снимки за явяване на Държавен изпит от дирекция „Бакалавърска степен“ е:     

   

от 13.09.2021г. до 17.09.2021г. на гише 14  от 9,00 часа до 15,00 часа  

    Заявлението е по образец. 

    При подаването на заявлението се предават и:   

   

две снимки паспортен формат, които на гърба да са надписани с трите имена и фак.№.,   

печат от библиотеката  в студентската книжка, който удостоверява, че нямате задължения към нея.  

           Заявления  и  Снимки се приемат на място в университета.   

           Времетраенето на изпита е 90 минути.   

   

Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата:  http://departments.unwe.bg/finance/  

На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".   

      

          Условия за Допускане и  Срокове за Записване  за Държавен изпит     

    

Студентите завършват обучението си с държавен изпит.   

Условие за допускане до държавен изпит е семестриалното завършване на обучението, удостоверено с нанасянето на всички оценки от семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити.   

Студентите подават заявление по образец за допускане до явяване на Държавен изпит в Дирекция “Бакалавърска степен”. Срокът за подаване на заявленията се определя от Дирекция „Бакалавърска степен“.    

 

Невключен в протокола студент не се допуска до Държавен изпит.   

         9.07.2021 г.                                                                               катедра “Финанси“

Галерия снимки от Втората сесия за Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ...