Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.

вторник, 12 януари 2021 18:00


И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.

 

След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.

Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 02.03.2021г. от 09,00 часа в Тестови център.

Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" . Определеният срок за подаване на заявления и снимки за явяване на Държавен изпит от дирекция „Бакалавърска степен“ е: 

 

от 08.02.2021г. до 19.02.2021г. на гише 14  от 9,00 часа до 15,00 часа

 

Заявлението е по образец.

При подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат.

Заявления  и  Снимки се приемат на място в университета.

Времетраенето на изпита е 90 минути.

Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/

На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".

 

 12.01.2021г.                                                                                  катедра „Финанси“

 

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, О ...