Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2020 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

вторник, 22 септември 2020 0:13


Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден  на 12.10.2020 г. /понеделник/ от 09,00 часа.

РЕЦЕНЗИИТЕ се получават /положителни и отрицателнина следните дати:

            29.IX.2020г. /вторник/      от 10 до 12 часа в кабинет 2046

            30.IX.2020г.     /сряда/       от 10 до 12 часа в кабинет 2046

Рецензиите могат да се получават и от други лица, не само лично. Лицето, получаващо рецензията на дипломанта, е необходимо да знае имената на дипломанта и името на научния му ръководител.

График-разпределение за определената дата по изпитни комисии и зали  ще бъде обявен на 06.10.2019г.(вторник) след 19,30 часа на информационното табло. Съставът на изпитните комисии не се обявява.

Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на 28.09.2020г. на информационното табло след 19,30 часа.

Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до защита на дипломна работа през м.Октомври 2020 година. Дипломантите получават екземпляр от отрицателната рецензия в указаните дати.

                     При недопускане до защита от научния ръководител,  

    получаване на отрицателна рецензия,   оценка Слаб (2) на защитата 

 са възможни следните варианти:

-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него); 

избор на нова тема и нов научен ръководител. 

            Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м.март 2021 г. е до 30.10.2020г.

Изисквания към Явяващите се дипломанти на Защита: - Студентите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия; - На Държавния изпит „Защита на дипломна работа“ се влиза по желание, а не по последователността на факултетните номера в графика; - Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти; - Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита; - Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

 

21.09.2020г.                                                                    катедра „Финанси“

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я  за Защита на дипломни работи – м.Октомври  2020 г. за студе ...