Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г.

петък, 17 юли 2020 9:42

След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.

Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в Тестови център

Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" . Определеният срок за подаване на заявления и снимки за явяване на Държавен изпит от дирекция „Бакалавърска степен“ е: 

от 01.09.2020г. до 09.09.2020г. на гише 14 от 09,00 часа до 15,00 часа

Заявлението е по образец.

При подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат.

 Заявления  и  Снимки се приемат на място в университета.

Времетраенето на изпита е 90 минути.

Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/

На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".

 

 16.07.2020г.                                                                                                                 катедра „Финанси“

 

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит  на студентите от специалност „Финанси“,  ...