Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г.

понеделник, 15 юни 2020 22:48

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за Държавния изпит 

на студентите от специалност „Финанси“,

ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение  през м.07.2020г.

 

  

 

Държавният изпит ще се проведе в периода между 06.07. – 12.07.2020г.

 

 Молби  и  снимки се приемат на място в университета.

 

Определеният срок за подаване на молби и снимки за явяване на Държавен изпит от дирекция „Бакалавърска степен“ е: 

 

от 22.06.2020г. до 02.07.2020г. на гише 14 от 09,00 часа до 15,00 часа

 

Молбата е по образец.

При подаването на молбата се предават и две снимки паспортен формат.

 

Условия за Допускане и  Срокове за Записване  за Държавен изпит

 

Студентите завършват обучението си с държавен изпит.

 

Условие за допускане до държавен изпит е семестриалното завършване на обучението, удостоверено с нанасянето на всички оценки от семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити.

 

Студентите подават молба по образец за допускане до явяване на Държавен изпит в Дирекция “Бакалавърска степен”. Срокът за подаване на молбите се определя от Дирекция „Бакалавърска степен“.  Невключен в протокола студент не се допуска до Държавен изпит.

Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/

На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".

 

15.06.2020г.                                                           катедра „Финанси“

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я  за Държавния изпит   на студентите от специалност „Финанси“ ...