Катедра "Финанси"

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи – м.Март 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

четвъртък, 12 март 2020 17:50

Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на 23.03.2020г. на информационното табло в 10,00 часа и по изключение на електронната страница на катедрата.

 

Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до защита на дипломна работа през м.Март 2020 година.   Дипломантите ще получават екземпляр от отрицателната рецензия на личния си имейл  в указаните дати.


На  обявените дати (23.03. и 24.03.2020г.) за получаване на рецензиите всеки дипломант ще получи своята рецензия /положителни и отрицателнина електронната си поща, която е подадена от научния ръководител.


Рецензии на място в катедрата   н я м а    да се раздават.

 

Рецензиите ще бъдат предоставени на дипломантите на електронната им поща, която е предоставена от научните ръководители.

 

График-разпределение за определената дата по изпитни комисии и зали  ще бъде обявен  по изключение на електронната страница на катедрата и на  информационното табло. 

Съставът на изпитните комисии не се обявява.


Изисквания към Явяващите се    д и п л о м а н т и   на Защита:

Студентите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия.

На Държавния изпит „Защита на дипломна работа“ се влиза по желание, а не по последователността на факултетните номера в графика.

Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.

Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

 

      16.03.2020г.                                                                            катедра „Финанси“

Галерия снимки от ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ за  ДИПЛОМАНТИТЕ   за Защита на дипломни работи – м.Март  2020 ...