Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

вторник, 18 юни 2019 19:43


И Н Ф О Р М А Ц И Я

за Защита на дипломни работи – м.Юли  2019 година

на студентите от всички магистърски специалности

към катедра „Финанси“ – редовно обучение


 • Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа.
 • Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на 24.06.2019г. на информационното табло след 19 часа.
 • Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до защита на дипломна работа през м.Юли 2019 година. Дипломантите получават екземпляр от отрицателната рецензия в указаните дати.
 •  При

недопускане до защита от научния ръководител,  

получаване на отрицателна рецензия   

оценка Слаб (2) на защитата 

 

са възможни следните варианти:


-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него); 

избор на нова тема и нов научен ръководител. 

 

 • Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м.март 2020 г. е до 25.10.2019г.

 

 • ДАТИТЕ за Получаване на РЕЦЕНЗИИТЕ /положителни и отрицателни/ са както следва:

25.06.2019г. /вторник/    от 10 до 12 часа в кабинет 2046

26.06.2019г. /сряда/         от 10 до 12 часа в кабинет 2046

 

 •  Рецензиите могат да се получават и от други лица, не само лично. Лицето, получаващо рецензията на дипломанта, е необходимо да знае имената на дипломанта и името на научния му ръководител.
 • График-разпределение за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен на 26.06.2019г. след 19 часа на информационното табло. Съставът на изпитните комисии не се обявява.
 • Изисквания към Явяващите се дипломанти на Защита:
 • Студентите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия.
 • На Държавния изпит „Защита на дипломна работа“ се влиза по желание, а не по последователността на факултетните номера в графика.
 • Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.
 • Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.
 •  Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

 

                       18.06.2019г.                                                                                 катедра „Финанси“

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студент ...