Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

петък, 08 март 2019 2:34

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година

на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“

– редовно обучение

 

 

Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа.

 

Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на информационното табло пред катедрата на 18.03.2019г.  след 19 часа.

            

Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до защита на дипломна работа през м.Март 2019 година. Дипломантите получават екземпляр от отрицателната рецензия в указаните дати.

При получаване на отрицателна рецензия и недопускане до защита са възможни следните варианти:

-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

-  избор на нова тема и нов научен ръководител.

Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м.Октомври 2019 година   е до 31.05.2019г.

 

Датите за получаване на рецензиите /положителни и отрицателни/ са както следва:

19.03.2019 г./вторник/      от 10 до 12 часа в кабинет 2046

20.03.2019 г./сряда/         от 10 до 12 часа в кабинет 2046

21.03.2019г./четвъртък/   от 10 до 12 часа в кабинет 2046

 

Рецензиите могат да се получават и от други лица, не само лично.

 

График-разпределение за Защитата на дипломните работи за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен само на информационното табло пред катедрата на 21.03.2019г. след 17 часа. Съставът на изпитните комисии не се обявява.

 

Изисквания към дипломантите

 

            Студентите на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ се явяват с  лична  карта  и  студентска книжка, които представят на изпитната комисия.

            На Държавния изпит „Защита на дипломна работа“ се влиза по желание, а не по последователността на факултетните номера в графика.

            Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.

            Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

            Съставът на изпитните комисии се  научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

            Залите обозначени с НК са в Нов корпус.

 

При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

-  избор на нова тема и нов научен ръководител.Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м.Октомври 2019 година   е до 31.05.2019г.

 

 

07.03.2019г.                                                                     катедра „Финанси“

 

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студент ...