Катедра "Финанси"

Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

вторник, 27 ноември 2018 17:19

                                                                    


Стипендиантска програма на
„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

За привличане ма млади кадри, обучаващи се по професии и специалности в областта на железопътния транспорт в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разработена и утвърдена „Стипендиантска програма“. Програмата има за цел да привлича млади хора. които имат желание да съчетаят учене с работа, като:

  • осигурява възможност на стипендиантите да прилагат знанията си в реална работна среда чрез осигуряване на практики, със съдействието на наставници, които са доказани специалисти в областта на изучаваната професия;
  • мотивира стипендиантите за постигане на по-високи резултати в учебната дейност:
  • дава възможност за сключване на трудови договори със завършилите стипендианти с „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за срок от 3 /три/ до 6 /шест/ години, в зависимост от продължителността на получаване на стипендии.

Стипендиантска програма е насочена към студенти в III и IV курс ОКС „Бакалавър“, студенти ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, със среден успех не по-малко от „добър“ 4 по една от следните специалности:

„Икономика на транспорта“;

„Икономика на човешките ресурси“:

„Счетоводство“;

„Счетоводство и контрол“;

„Финанси“;

„Маркетинг“ със спец. „Бранд мениджмънт“;

„Финансов мениджмънт“.

Размерът на стипендията е:

  • за редовна форма на обучение – 75 % от минималната работна заплата за страната месечно, в рамките на учебната година;
  • за задочна форма на обучение – заплащане на семестриалните такси, но не повече от размера на една минимална работна заплата за страната.

Стипендията се изплаща за срок до 4 семестъра и е обвързана с участие в лятна стажантска програма от юли до септември, но не по-малко от 2 /два/ месеца в поделенията на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

За повече информация и съдействие може да се обърнете към Георги Георгиев, ръководител отдел „Подбор“, дирекция „Човешки ресурси“, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, моб. тел.: 088 4366244, електронна поща: g.georgiev@bdz.bg.

Галерия снимки от Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД ...