Катедра "Недвижима собственост"

Обновено: петък, 02 март 2018 18:07

История

Катедра “Недвижима собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижими имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти отразява тенденциите в другите сектори на икономиката и, от своя страна, също им влияе. По тази причина съвременната икономическа мисъл му отделя специално внимание. В икономиката на потреблението традиционно се приема, че придобиването и ефективното управление на недвижими имоти е в основата на икономическа ефективност на отделното домакинство. По-новите разбирания са, че ефективното управление на недвижимата собственост е също така и ключов фактор за постигане на икономическа ефективност в отделните предприятия, стопански и други организации, общински и държавни структури. За това в техните стратегически планове наред с маркетинга, финансите, производството (или специфичните им дейности) и управлението на персонала, вече се планира и управлението на недвижимостта. Съвременната стопанска практика се изправя пред потребността от специалисти за управление на недвижимата собственост на крайните потребители (домакинствата), на стопанските организации, на непреследващите печалба организации, на общински и държавни звена и структури. Дейността на катедра “Икономика на недвижимата собственост” е насочена към задоволяване на тази потребност.

Мисията на катедра “Недвижима собственост” е да подготвя кадри за специфичен сектор - бизнеса с обекти на недвижимата собственост (недвижими имоти). Създаването й е отговор на динамичното развитие на този сектор и потребността му от  висококвалифицирани специалисти. Тези специалисти се реализират както във фирмите и организациите, опериращи на пазара на недвижими имоти, така и в сферата на управление на недвижимите имоти на физически и юридически лица, на специализирани звена на държавата и общините и др.