Катедра "Недвижима собственост"

Обновено: петък, 02 март 2018 18:25

Специалности

ОКС "Бакалавър"

Специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост"

ОКС "Магистър"

Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост"

Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра.

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА!

Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти"

Защо да избера тази магистърска програма?

Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” на УНСС предлага, единствено от висшите училища в България, магистърска програма по „Бизнес с недвижими имоти".

За колко време?

Обучението е за завършили икономически и неикономически специалности. Продължителността е 1 година (2 семестъра)

Каква е таксата за обучение?

Обучението е платено – 900 лв. на семестър, превеждани в началото на всеки семестър.

Как да кандидатствам?

Приемът е чрез изпитен тест като:

Завършилите специалности от други професионални направления (неикономически специалности) полагат приемен изпит под формата на кандидатмагистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура.

Кандидатите, завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти, включващ въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Основи на правото, Основи на финансите, Основи на счетоводството и Статистика.

 

Какво ще уча?

Учебните дисциплини обхващат различните процеси, системи, подходи и методи за управление на собствеността през различните етапи на жизнения й цикъл, въз основа на което се повишава продължителността на използването й и се увеличава доходността й. Дават знания и умения:

-       за анализиране и оценяване на състоянието на различните обекти на недвижимата собственост, чрез дисциплините: Търговия с недвижимите имоти, Финансиране и инвестиции в недвижими имоти; Основи на градоустроиството и строителството; Фасилити мениджмънт; Конкурентноспособност на фирмите за недвижими имоти, Бизнес оценяване.

-        за разработване и реализиране на подходящи стратегии за повишаване на ефективността от ползване на обектите на недвижима собственост, чрез дисциплините: Управление на портфейли на недвижими имоти, Управление на бизнес имоти, Управление на инвестиционни проекти, Управление на общинска и държавна собственост, Оптимизиране на пространството, Риск мениджмънт в бизнеса с недвижимите имоти;

-       за успешната междуличностна комуникация, чрез дисциплините: Бизнес преговори, Стратегически мениджмънт на човешките ресурси в бизнеса с недвижими имоти, CRM системи, Тайм мениджмънт.

Лекциите се изнасят от преподаватели от УНСС и специалисти от сферата на бизнеса с недвижими имоти.

Учебните дисциплини съответстват на тези изучавани в чуждестранни университети, и са разработени в сътрудничеството със специалисти от бизнеса.

Какво ще получа?

Знанията, които се придобиват са: за принципите и методите на оценка на проекти за създаването на обекти на недвижимата собственост; за методите и формите на управление на отделни обекти на недвижимата собственост и на портфейли от недвижими имоти; за специфичните изследвания, начини и средсва за управление на частни, общински и държавни обекти на недвижима собственост; за управлението на продажбите, на риска, на финансите и на персонала на фирмите за недвижими имоти.

Уменията, които се придобиват са: за разработването на конкретни проекти за създаването на обекти на недвижимата собственост; за формулирането на стратегии за управление на отделните обекти и на портфейли от обекти, и разработването на програми за реализирането им в отделни сектори на икономиката и в различните видове недвижима собственост – частна, общинска и държавна.

После на къде?

Възможности за реализация

-          Ръководители на отдели „Управление на имоти”;

-          Анализатори на портфейли от имоти;

-          Анализатори на пазара на недвижими имоти;

-          Кредитни испектори;

-          Консултанти в сферата на бизнеса с недвижими имоти;

-          Фасилити мениджъри и др.