Катедра "Недвижима собственост"

Обновено: петък, 02 март 2018 18:05

Обучение

Катедра „Недвижима собственост“ и специалността "Мениджмънт на недвижимата собственост" в УНСС бяха създадени, развиха се и се развиват на фона на няколко фундаментални условия и предпоставки:

1. Независимо от финансово-икономическата криза, започнала през 2007 – 2008 г. Европейският съюз, в това число и България не са се отказали от стратегическата Лисабонска цел да развиват конкурентоспособна и динамична икономика на знанието, способна да реализира устойчиво развитие и устойчив растеж, тоест икономика, която възприема знанието като основен ресурс и актив, който може да произвежда стойност. Във връзка с това бе разработена и стратегията „Европа 2020“, чиито основни приоритети се отнасят до осъществяването на:

а) интелигентен растеж чрез образование, изледвания, иновации и използване на съвременните информационни и комуникационни технологии;

б) устойчив растеж чрез повишаване на конкурентоспособността, екологичата и ресурсна ефективност, подобряване на условията на бизнес и подпомагане на потребителите за по-добър осведомен избор;

в) приобщаващ растеж чрез създаване на по-добри и повече работни места, увеличаване на инвестициите в образование и обучение; модернизиране на пазарите на труда и

г) нов тип икономическо управление, базиращо се на туширане на макроикономическите неравновесия, засилване на фискалната дисциплина, засилване на растежа чрез повече инвестиции и иновации при промени в нормативната уредба с цел увеличаване на ефективността на финансовите пазари и конструиране на иновативни инструменти за финансиране, включително публично-частни партньорства, както и координиране на тези действия (политики) в рамките на ЕО.

Постигането на горепосочените цели безспорно е немислимо без промени в системата на образованието, в това число и на висшето образование. Една от тези необходими промени беше да се отговори на променените условия и потребности на пазара на труда. Резултатът беше създаването на специалност „Икономика на недвижимата собственост“.

2. Състоянието на сектора на недвижимите имоти и конкретно на пазара на недвижими имоки и потребността от специалисти с достатъчно висока степен на образование. Специалността беше създадена през 2007 г., когато секторът на недвижимите имоти беше във възход. На това отдадохме големия интерес към специалността, изразил се в големия брой кандидат-студенти, посочили специалността като първо желание; големият брой кандидат-студенти за едно място; високият входящ бал за специалността и др.п. По-нататъшното развитие обаче показа, че независимо от спада в пазара, резултат (или причина) за глобалната финансово-икономическа криза и до днес интересът към специалността не е намалял. Това може да се обясни със следните факти:

високо равнище на учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, включвщи в балансиран вид подходащи и необходими за бизнеса недвижими имоти учебни дисциплини: И това не е слчайно. Тук трябва да отбележим, че тези планове бяха разрабоетни в тясно сътрудничество с представителите на този бизнес – НСНИ, ФИАБЦИ, отделни агенции за недвижими имоти – „Явлена“, „Адрес“ и др. Рзработени по този начин учебните планове демонстрират убедително фундаменталното схващане, че обучение и знания са необходими не само по време на подем, а още повече по време на криза, а сщо и фактът, че за сектора на недвижимите имоти в България са безусловно необходими все повече знания и умения относно управлението на собствеността (Property management), в това число и относно управлението на експлоатацията на имотите (Facility management). В учебните планове чрез избираеми учебни дисциплини са обхванати спецификата на функционалните типове имоти (жилищни, търговски, логистични, индустриални и др.) и на управлението на имотите по форми на собственост (частна, държавна, общинска). Не трябва да се пропуска и фактът, че учебните планове се разработиха и на базата на задълбочено и обстойно проучване на опита на чуждестранни университети от Германия, Австрия, САЩ, Швейцария, предлагащи същата специалност.