Катедра "Недвижима собственост"

Обновено: петък, 02 март 2018 18:16

Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост"

От 2007 година УНСС и Катедра „Недвижима собственост" предлагат обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".
Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини, включени в професионалното поднаправление „Икономика и бизнес". Задължителните дисциплините в двугодишния блок са фундаментални – Основи на Икономическата теория, Микро и Макроикономика, Икономика на предприятието, Икономика на труда, Маркетинг, Основи на финансите, Корпоративни финанси, Основи на счетоводството, Математика, Статистика, Информатика и др. Набора от избираеми дисциплини обхваща различни направления и равнища на стопанството – Търговия, Геоикономика и регионално развитие, Световна икономика, Стопанска логистика, Основи на предприемачеството, Европейска интеграция и др.
След втори курс обучението се профилира по специалности. Това става на базата на желанията на студентите, като те се класират по успех (среден успех от първите четири семестъра). В трети и четвърти курс, дисциплините в спец. „Мениджмънт на недвижимата собственост" се разделят на:

 • задължителни учебни дисциплини – Икономика на недвижимата собственост, Финансиране на бизнеса, Иновации в бизнеса, Финансиране и инвестиции в недвижими имоти, Управление на човешките ресурси, Оценяване на недвижими имоти, Количествени методи и др.
 • избираеми (факултетни и специални) учебни дисциплини – Урбанизационен икономикс, Мотивация и стимулиране на труда, Финансов анализ на агенции за недвижими имоти, Контролинг на операциите с недвижими имоти, Управление експлоатацията на сгради,  Бизнес преговори, Управление на риска при сделки с недвижими имоти, и др. Повече от половината изучавани дисциплини в специалността са избираеми.

Гаранция за високото равнище на учебните планове и програми на дисциплините от специалността е включването в балансиран вид на подходящи и необходими за бизнеса в тази област знания и умения. От една страна, учебната документация е разработена в тясно сътрудничество с представителите на браншовите организации в този бизнес у нас – Национално сдружение Недвижими имоти, ФИАБЦИ – България, представители на някои от най-големите агенции за недвижими имоти – „Явлена", „Адрес", Re/Max и др. За част от дисциплините се ползват лектори от тези организации. В същото време, академичният състав на катедрата до голяма степен взаимства опит от чуждестранни университети от Германия, Австрия, САЩ и Швейцария, предлагащи същата специалност.
Знанията и уменията, които ще придобиете са свързани с:

 • принципите и методите за разработване и оценка на проекти за създаване на обекти на недвижима собственост;
 • методите и формите за управление на отделни имоти и на портфейли от имоти;
 • начини и средства за управление на частни, общински и държавни обекти на недвижима собственост;
 • управление на продажбите, на риска, на финансите и на персонала на фирми за изграждане, търговия и управление на недвижими имоти.

Възможностите за реализация след завършване на специалността са в областта на:

 • мениджъри на недвижими имоти, пропърти и фасилити мениджъри;
 • ръководители на отдели „Управление на имоти";
 • анализатори на процеси, протичащи на пазара на недвижими имоти;
 • консултанти по управление на недвижими имоти (собственост);
 • аналитични специалисти по покупко-продажба на недвижими имоти в съответните фирми и кантори, брокери на недвижими имоти;
 • икономически експерти по създаване и управление на портфейли от недвижими имоти;
 • оценители на различни видове обекти на недвижимата собственост;
 • консултанти по инвестиции в недвижими имоти и взаимни фондове (ипотечни);
 • кредитни консултанти.

Студентите преминават задължителен преддипломен стаж в специализирани фирми и отдели, осигурен от катедрата посредством споразумения с водещи компании в бранша.
Обучението по специалността завършва с държавен изпит. Студентите получават диплома за придобита бакалавърска степен с професионална квалификация „Икономист", със специализация „Мениджмънт на недвижимата собственост" и Европейско приложение (по желание).
Завършилите студенти могат да продължат образованието си в магистърска степен.