Катедра "Недвижима собственост"

Обновено: петък, 02 март 2018 18:46

Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти"

Кой може да се обучава?

Програмата „Бизнес с недвижими имоти" е предназначена за бакалаври и магистри от всички специалности на УНСС или други висши училища.
Срок на обучение
Срокът на обучение е два семестъра.
Как да кандидатствам?
Приемът е чрез изпитен тест, като равнището на трудност предполага висока успеваемост. За завършилите бакалавърски специалности от направление „Икономика", изпитът включва въпроси от икономикс, основи на правото, финанси, счетоводство и статистика. За кандидатите от други направления, въпросите от теста проверяват тяхната обща икономическа и правна култура. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.
Какви знания и умения ще придобиете?
Специалността има интердисциплинарен характер. Учебният план включва дисциплини, с които се обхващат икономическите и управленски проблеми на недвижимата собственост през целия жизнен цикъл на недвижимите имоти – проектиране, изграждане, пазар и търговия, инвестиции и финансиране, управление на недвижими имоти (фасилити и пропърти мениджмънт) и др.
Учебната програма предоставя актуални съществени знания и умения за изключително динамичния и важен пазар за националното стопанство сектор на недвижимите имоти. Акцентира се върху високо качество на обучението чрез съвременни методи, осъществявано от висококвалифициани преподаватели и от изтъкнати специалисти от практиката.
Възможности за реализация

Получаването на магистърска степен по „Бизнес с недвижими имоти" предоставя възможности и шансове за реализация като:

  • мениджъри в различните компании за недвижими имоти (инвестиционно-строителни, агенции за недвижими имоти, фасилити компании, пропърти компании и в техните регионални и национални сдружения);
  • предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти;
  • анализатори на пазара на недвижими имоти;
  • консултанти по реализиране на частни и корпоративни сделки с недвижими имоти;
  • инвестиционни консултанти;
  • оценители на недвижими имоти (след полагане на един допълнителен изпит) и др.

Каква е таксата за обучение?
Таксата за обучение е 900 лв. на семестър. Плаща се на два пъти в началото на всеки семестър.
Важни срокове
Приемът на документи и изпитът се провеждат всяка година през месец септември.
Форма на обучение
Обучението по програмата „Бизнес с недвижими имоти" е в редовна форма , като се акцентира върху самостоятелната подготовка (извън аудиторна заетост, подготовка на курсови работи и разработване на практически казуси).