Катедра "Икономикс"

Обновено: понеделник, 10 декември 2012 15:36

История

Важно! Изисквания при разработването на дипломна работа (магистърска теза)

Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет.

В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 професори (от които 2 доктори на икономическите науки и 1 доктор по икономика), 13 доценти (доктори по икономика), 11 главни асистенти (от които 7 доктори по икономика), 2 старши асистенти. В нея се обучават 11 докторанта, в т.ч. 4 редовни докторанта, 2 задочни докторанта и 5 на самостоятелна докторантура. Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, научно-изследователска и международна дейност допринася за развитието на икономическата теория и практика, както и за подготовката на висококвалифицирани специалисти.

Катедра “Икономикс” осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и „доктор”. Обучението на докторанти е от научна област с шифър 05.02.01 “Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)”.

Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Основи на микроикономиката, Основи на макроикономиката, Световна икономика, Европейска интеграция, Микроикономическа теория (второ равнище), Макроикономическа теория (второ равнище), Човешки ресурси, Икономическа политика, Икономика на обществения сектор, Институционална икономика, Монетарна теория и политика, Пазарни структури, Икономика на ЕС, Глобална политическа икономия, Макроикономически анализи, Бизнес икономикс, Икономически растеж, Икономика на иновациите, Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство, Съвременни икономически теории, Класическа икономическа теория, Методика на изследователската дейност.

Катедра „Икономикс” е водеща катедра на две специалности – „Макроикономика” и„Икономика”, които са в рамките на професионално направление “Икономика”. Специалност “Икономика” се преподава на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение. Учебните планове и равнището на обучение в двете специалности са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети.