Катедра "Икономикс"

Наука
Обновено: понеделник, 06 февруари 2017 14:20

Монографии и учебници

Уважаеми колеги,

в настоящия раздел публикуваме информация за публикационната активност на катедрата - монографии, студии, учебници и др.учебно-методическа литература.

Информация относно публикувани статии, доклади, отзиви и др., може да намерите в индивидуалните преподавателски блогове.


2017 г.

(планирани монографии, студии, учебници и др.учебно-методическа литература)

- доц.д-р М. Марикина: "Конкурентоспособност на българското стопанство - конкурентни предимства и недостатъци (SWOT Анализи TOWS матрица)";

- гл.ас.д-р Ив.Беев: "Макроикономически функции на държавата в контекста на правните регулации";

- гл.ас.д-р П. Станков: ECONOMIC FREEDOM AND WELFARE BEFORE AND AFTER THE CRISIS;


2016 г.

Георгиева Е., Тематичен справочник по европеистика, второ преработено и допълнено издание, ИК-УНСС, С., 2016.

 авт.кол.; "Възможностите на "зелената икономика" и формирането на модел на социално-екологично развитие в България"; 2016, изд.к-кс УНСС;

авт.кол.; “ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ”, 2016 г.,  Издателски комплекс УНСС

2015 г.

Сотирова Ек., В. Иванова, Световна икономика, Тракия - М, С., 2015.

 

2014 г.

Георгиева Е., Тематичен справочник по европеистика, ИК-УНСС, С., 2014.

Георгиева Е., К. Симеонов, Европейска интеграция, ИК-УНСС, С., 2014.

Пиримова В., Цикличност в икономиката, ИК-УНСС, С., 2014.

Йотова Л. и Беев Ив., "Икономика на обществения сектор", ИК-УНСС, С., 2014

 

2013 г.

Атанасов А., Социална дисконтна норма, ИК-УНСС, С., 2013.

Атанасов А., Поведенски икономикс, ИК-УНСС, С., 2013.

Ралева Ст., Инфлация и икономически растеж, ИК-УНСС, С., 2013.

Трифонова В., Ендогенни пари и парична политика, ИК-УНСС, С., 2013.

 

2012 г.

Керчев Кр., Иновации, ИК-УНСС,  С., 2012.

Марикина М., Макроикономика, Нова звезда, С., 2012.

Марков М., Учебен речник по институционална икономика, ИК-УНСС, С., 2012.

Трифонова В., Паричен икономикс. Теория и методология, ИК-УНСС, С., 2012.

 

2011 г.

Керчев Кр., Основи на иновационната политика, Стопанство, С., 2011.

Колектив, Микроикономика, Стопанство, С., 2011.

Колектив, Микроикономика, учебно-методическо помагало, Стопанство, С., 2011.

Сотирова Ек., Св. Петков, Съвременна история на българското банкерство, С., Асоциация „Банка на годината“, 2011.

 

2010 г.

Казаков Ат., Човешкият капитал, Стопанство С., 2010.

Керчев Кр., Управление на иновациите, „Студио Пиксел“ ООД, 2010.

Колектив, Макроикономика, Стопанство, С., 2010.

Колектив, Макроикономика, учебно-методическо помагало, Стопанство, С., 2010.

Ралева Ст., Микроикономика, Учебно помагало, Трето преработено и допълнено издание, Стопанство, С., 2010.

 

2009 г.

Колектив, Основи на икономическата теория, Стопанство, С., 2009.

Колектив, Основи на икономическата теория, учебно-методическо помагало, Стопанство, С., 2009.

Миркович К., Икономическата система т.2, Тракия – М, С., 2009.

Миркович К., Стопанство и икономика, Стопанство, С., 2009.

Сотирова Ек., В. Иванова, Световна икономика, Тракия – М, С., 2009.

Статев Ст., Финансово развитие и икономически растеж (пътят на България: 1991 – 2006), Стопанство, С., 2009.

 

2008 г.

Георгиева Е., К. Симеонов, Европейска интеграция, Минерва, С., 2008.

Миркович К., Икономическата система т.1, Тракия – М, С., 2008.

Сотирова Ек., Паричният сектор в България: развитие, проблеми, интеграция, Стопанство, С., 2008.

Танова П., Пазарни структури, Стопанство, С., 2008.

 

2007 г.

Георгиева Е., БЪЛГАРИЯ В СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА, изд. „Византия”, С., 2007.

Колектив, Икономика и публичен сектор, второ допълнено и преработено издание, Стопанство, С., 2007.

 

2006 г.

Йотова Л., В. Алякова, Основи на макроикономиката, Стопанство, С., 2006.

Марикина М., Конкурентоспособност и благосъстояние, УИ „Стопанство”, С., 2006.

Спасов Тр., Пазарна трансформация и конкурентоспособност на икономиките в преход, УИ „Стопанство”, С., 2006.

 

2005 г.

Колектив, Икономикс, учебен речник, А – К, Стопанство, С., 2005.

Колектив, Икономикс, учебен речник, Л – Я, Стопанство, С., 2005.

Миркович К., Полезност и стойност, Тракия – М, С., 2005.

Спасов Тр., Макроикономикс, трето актуализирано издание, Стопанство, С., 2005.

Gechev R., Sustainable Development, Economic Aspects, University of Indianapolis Press, 2005.

 

2004 г.

Иванова В., Предизвикателствата на еврото, Стопанство, С., 2004.

Иванова В., Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната, С., 2004.

Спасов Тр., Микроикономикс, трето преработено и допълнено издание, Стопанство, С., 2004.

 

2003 г.

Миркович К., Микроикономика, Тракия – М, С., 2003.

 

2001 г.

Йотова Л., Микроикономика, Второ издание, Стопанство, С., 2001.

Йотова Л., В. Алякова, Икономикс втора част, Рацио-90, С., 2001.

Марикина М., Сравнителен анализ на стопанските модели в светлината на неолиберализма, ИК Реал, 2001.

Миркович К., Макроикономика, Тракия – М, С., 2001.

Пиримова В., Растеж, цикличност, конюнктура, Стопанство, С., 2001.

 

2000 г.

Миркович К., Международна икономика, Тракия – М, С., 2000.

 

1999 г.

Савов Ст., Икономикс на прехода, Сиела, С., 1999.

 

1998 г.

Колектив, Икономикс, Тракия – М, С., 1998.

 

1995 г.

Танова П., Световното стопанство и българският избор, ИК”КАМА” С., 1995.