Катедра "Икономикс"

Наука
Обновено: петък, 23 април 2021 9:25

Конференции и форуми

Научни конференции и форуми, организирани от катедра „Икономикс“

Година

Тема на конференцията, форума

2021 г.

1. ПЪРВА научна конференция на студентите от ОИФ на УНСС и ОСМА за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (22 април 2021):

ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ВРЕМЕТО

2. Осмо издание на конференцията "Икономически предизвикателства" (септ./окт.)

2020 г.

1. Седма студентска конференция - за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (апр./май);

2. Седмо издание на конференцията "Икономически предизвикателства" (септ./окт.)

2019 г.

1. Шеста студентска конференция - за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (апр./май);

2. Шесто издание на конференцията "Икономически предизвикателства" (септ./окт.)

2018 г.

2017 г.

(проект)

1. Четвърта студентска конференция - за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (апр./май);

2. Четвърто издание на конференцията "Икономически предизвикателства" (септ./окт.)

2016 г. 

Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики (международна научна конференция - организатори са катедра "Икономикс" на УНСС, Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Институтът за икономически изследвания на БАН)

 2016 г.

Икономическата политика: реалности и предизвикателства (трета научна студентска конференция по икономическа политика)

2015 г.

Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие

 2015 г.

Икономическата политика: реалности и предизвикателства (втора научна студентска конференция по икономическа политика)

 2014 г.

Икономическата политика: реалности и предизвикателства (първа научна студентска конференция по икономическа политика) 

2011 г.

Проблеми на обучението и научното развитие на докторантите в съответствие със закона за академичния състав, научна проява

2010 г.

Стопанство и икономика, научен симпозиум, посветен на 70-годишнината на проф.д.ик.н. К. Миркович

2008 г.

Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория

2006 г.

Икономическа политика за устойчиво развитие на България

2005 г.

Преструктуриране на българската икономика

2004 г.

Научни и методически проблеми на  преподаването на икономическата теория

2003 г.

Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика

2003 г.

Национален семинар-дискусия по проблемите на икономическата теория

2002 г.

Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика

2001 г.

Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика

2001 г.

Макроикономика и политика