Катедра "Икономикс"

Обновено: вторник, 14 февруари 2012 20:56

Специалности

Макроикономика

Специалността съществува от 1948 г. като „Политическа икономия” и от 1990 г. – като „Макроикономика”. Днес в нея се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика.

Обучението се осъществява в утвърдените две образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална квалификация в бакалавърска степен.  

В първи и втори курс студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини от професионално направление “Икономика”.

В трети курс - задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: Човешки ресурси, Социална политика, Микроикономическа теория, Икономика на обществения сектор, Институционална икономика, Икономическа култура, Икономическа политика, Индустриални отношения, Организационно поведение, Евристични методи, Демография, Фирмена култура, Въведение в иконометрията, Интернет  и WEB – дизайн, Търговско право, Проектиране на управленски и информационни системи, Одитинг, Иновации.

В четвърти курс - задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Макроикономическа теория, Монетарна теория и политика, Пазарни структури, Икономика на ЕС, Глобална политическа икономия, Макроикономически анализи, Бизнес икономикс, Икономически растеж, Икономика на иновациите, Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство, Макроикономическа статистика, Съвременни икономически теории, Класическа икономическа теория, Методика на изследователската дейност.

В магистърска степен студентите изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Приложна микроикономика, Приложна макроикономика, Приложна монетарна икономика, Приложна международна икономика, Глобализация и икономически трансформации, Човешки капитал – приложни аспекти, Икономическа политика и устойчиво развитие, Финансови пазари, Теория на конкуренцията, Икономическа теория на обществения избор и др.

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти в стопански организации, държавни институции, неправителствени организации, в сферата на инвестиционната, фискалната и паричната политика, политиката на доходите, валутно-финансовите операции, разработването на оптимизационни модели, икономическото прогнозиране, преподаватели в университетски и други образователни институции, експерти и ръководители в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени, неправителствени и международни икономически организации.

Икономика

Специалност “Икономика” е създадена с решение на Академичния съвет на УНСС от учебната 2007-2008 г., съобразено с потребностите на стопанската практика от широкопрофилни специалисти със задълбочени микроикономически и макроикономически познания, както и с програмите и специалностите във водещи европейски университети.

Преподаването се провежда: на български език; на английски език - за чуждестранни и български студенти; в редовна форма на обучение (в София), също и в дистанционна форма (във филиал “Икономика и управление” – гр. Хасково).

Обучението се осъществява в образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Срокът на обучение е четири години, студентите се дипломират чрез полагане на държавен изпит по специалността.

Завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” могат да продължат обучението си в по-горните степени – “магистър” и “доктор”.

В първи и втори курс студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини от професионално направление “Икономика”.

В трети курс – задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: Микроикономическа теория и анализи, Организационно поведение, Бизнес стратегии, Човешки капитал, Социална политика, Потребителско поведение, Индустриална организация и цени, Бизнес икономикс, Теория на фирмата, Макроикономическа теория и анализи, Основи на иконометрията, Търговско право, Бизнес етика, Фирмена култура, Икономическа култура, Евристични методи, Бизнес комуникации, Проектиране на управленски и информационни системи.

В четвърти курс - задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Поведенчески икономикс, Банково дело, Фирмени инвестиции, Фирмено управление, Икономика на малките и средни предприятия, Икономика на развитието, Икономика на публичния сектор, Контролинг, Конкурентноспособност на фирмата, Право на Европейския съюз, Иновации, Международен стратегически мениджмънт, Икономика на България, Международен маркетинг.

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти в стопански организации, държавни институции, неправителствени и международни организации по: изследване и оценка на функционирането на фирмите и националната икономическа система, анализиране на пазара, развитието и конкурентоспособността на фирмите, изготвяне на бизнес и инвестиционни стратегии и управление на развитието на фирмите, разработване и реализиране на оптимални решения на всички равнища в икономиката.