Катедра "Икономикс"

ОКС "Бакалавър"
Обновено: понеделник, 22 март 2021 14:16

Правила за провеждане на Държавен изпит

НАСОКИ за подготовка


Уважаеми колеги,

Държавния изпит е ВИНАГИ писмен и се състои от две части:

1. Отговор на два въпроса от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише и по двата въпроса!!! Като:

- Отговора на поставените въпроси следва да съдържа интерпретация, а не да се ограничава до формално изреждане на определения;

- Отговора да звучи цялостно и като минимум да обхваща съществените аспекти, очертани със самия въпрос;

- Текстовото изложение на поставения въпрос да е последователно.

2. Отговор на тестови въпроси (закрит тип, многовариантен избор).


ВАЖНО: до 7 дни ПРЕДИ държавния изпит се организира on-line семинар-среща, на която може да поставите интересуващите ви въпроси; както и да получите допълнителни указания за подготовка. Информащия за насрочването ще е налична на блога на катедрата или може да получите такава от административния секретар на катедрата.


Правилата за провеждане на Държавен изпит могат да бъдат свалени в PDF формат.