Катедра "Икономикс"

Специалности
Обновено: вторник, 19 май 2020 13:31

"Макроикономика"

     

В специалност „Макроикономика“ се обучават и формират специалисти с висока степен на квалификация в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Подготовката на студентите осигурява професионални знания и умения за целенасочена изследователска работа за функционирането на икономическите системи и за разработване и осъществяване на оптимални стопански решения на всички равнища в икономиката. Получената теоретична подготовка и придобитите умения позволяват да се разкриват и решават проблемите за:

  • балансираното и устойчиво развитие на националната икономика;
  • формирането на механизмите за ефективно функциониране на пазарната икономика;
  • факторите и механизмите на дългосрочния икономически растеж;
  • постигането на определено икономическо благосъстояние;
  • формирането на институциите и изграждането на конкурентен икономически ред;
  • оптималното функциониране на икономическите единици в националното стопанство.

Срокът на обучение е четири години. Успешно завършилите семестриалното обучение се дипломират чрез полагане на държавен изпит по специалността.

Обучението на студентите от бакалавърска степен обхваща три блока учебни дисциплини.

Фундаменталната подготовка на студентите се осъществява от първия блок дисциплини, сред които водещо значение имат Основи на икономическата теория, Микроикономика и Макроикономика. Вторият блок обхваща факултетни учебни дисциплини, които са обособени в две групи: задължителни и избираеми. От особено значение за студентите от специалността са  учебните дисциплини: Икономическа политика, Микроикономическа теория, Икономика на обществения сектор, Институционална икономика. Третият блок обхваща специализиращи учебни дисциплини като Макроикономическа теория, Паричен икономикс, Икономика на ЕС, Глобална политическа икономия, Макроикономически анализи, Икономически растеж, Икономика на иновациите и други.

Материално-информационната осигуреност на учебния процес позволява подготовката на обучаваните специалисти да бъде на необходимото равнище.

Завършилите успешно бакалавърска степен на обучение в специалност „Макроикономика“ могат да се реализират в икономическата (и обществена) практика като специалисти в стопански организации, държавни институции, неправителствени организации и др.