Катедра "Икономикс"

Пета научна конференция на катедра "Икономикс"

понеделник, 14 октомври 2019 15:51

„Икономически предизвикателства: държавата и пазарът“ беше темата на петата научна конференция на катедра "Икономикс", която се проведе в УОБ – Равда. В нея участваха представители от водещите висши училища в страната.

Дискусиите на форума се фокусираха върху най-актуалните, значими и очертаващи профила на бъдещото развитие проблеми в областта на глобалната икономика, икономическия растеж и устойчивото развитие. Те бяха разгледани както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект, с оглед на обстоятелството, че тематиката на  конференцията е обективно наложена и от потребността на теорията и от социално-икономическата действителност.

Научните разработки бяха посветени на икономическите рискове пред съвременните икономики, синхронизацията на бизнес циклите в Европа, влиянието на държавните кредитни рейтинги върху лихвените проценти, кръговата икономика и зеления растеж, иновациите и тяхната роля за икономическата динамика, конвергенцията на българската икономика с Еврозоната, динамиката на бюджетните разходи и приходи в България и тяхната обвързаност с икономическия растеж и ролята на фискалната политика за управление на кризи.

Специално внимание в рамките на конференцията беше отделено на докторантите. Във връзка с това беше проведена и самостоятелна докторантска сесия. В нея взеха участие докторанти от катедра „Икономикс“ на УНСС и на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, които съвместно с изявени професори от немски университети дебатираха по проблематиката на конференцията, както и по въпроси, пряко свързани с разработваните от тях дисертационни трудове.


Прикачени файлове:

image/jpeg 1.jpg - 60 KB

image/jpeg 3.jpg - 3457 KB

image/jpeg 4.jpg - 96 KB

Галерия снимки от Пета научна конференция на катедра "Икономикс"  ...