Катедра "Икономикс"

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“

четвъртък, 26 април 2018 10:26 /
Начало:
понеделник, 09 юли 2018
Край:
Място:
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        С РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 23.04.2018 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:

 

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 09 юли 2018 г.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 22.06.2018 г.