Катедра "Икономикс"

Специалности
Обновено: вторник, 19 май 2020 13:32

„Икономика“

Обучението на студентите се осъществява в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Срокът на обучение е четири години. Успешно завършилите семестриално обучение по действащата кредитна система се дипломират чрез полагане на държавен изпит по специалността.

При разкриването на специалност „Икономика“, наред със спазването на традициите, се прилага качествено нов подход при формиране на профила на специалността. Това се отразява главно в структурата на учебния план, в който се акцентира на няколко направления:

  • задълбочаване на макроикономическата подготовка на студентите в съответствие с досегашната практика на катедрата;
  • въвеждане и по-широко застъпване на микроикономически и бизнес направления, които формират новия облик на специалността „Икономика“;
  • включване на учебни дисциплини, насочени към подобряване на юридическата подготовка на студентите;
  • подобряване на обучението и информираността на студентите в областта на международната стопанска и юридическа практика.

Преподаването в специалност „Икономика“ се провежда на български език и на английски език, в редовна и в дистанционна форма на обучение.

В първи и втори курс студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини от професионално направление „Икономика“. В трети курс – задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: Микроикономическа теория, Организационно поведение, Човешки ресурси, Иновации, Социална политика, Въведение в иконометрията, Търговско право, Фирмена култура, Икономическа култура, Евристични методи, Проектиране на управленски и информационни системи и др. В четвърти курс - задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Макроикономическа теория и анализи, Поведенчески икономикс, Бизнес стратегии, Фирмени инвестиции, Бизнес комуникации, Икономика на малките и средни предприятия, Икономика на ЕС, Право на Европейския съюз, Международен стратегически мениджмънт, Международен маркетинг и други.

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти в стопански организации, държавни институции, неправителствени организации, в сферата на инвестиционната, фискалната и паричната политика, политиката на доходите, валутно-финансовите операции, разработването на оптимизационни модели, икономическото прогнозиране; експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени, неправителствени и международни икономически организации.