Катедра "Икономикс"

Обновено: вторник, 19 май 2020 13:01

За катедрата

Катедра „Икономикс“ е създадена през 1948 г.

До 1990 г. е с наименованието „Политическа икономия“, след което е преименувана на „Икономикс“ а специалността – на  „Макроикономика“.

Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали отговорни функции, свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. Най-големите авторитети на катедрата в лицето на акад. Жак Натан, проф. Кирил Григоров, проф. Лалю Радулов, проф. Стоядин Савов, проф. Камен Миркович, проф. Стати Статев заемат длъжностите ръководител на катедрата и ректор.

Достойно място сред университетската общественост са завоювали и преподавателите: чл.-кор. Тодор Владигеров, проф. Любен Беров, проф. Кръстю Добрев, проф. Тодор Вълчев, проф. Жак Аройо, проф. Иван Йорданов, проф. Чавдар Беязов, проф. Иван Костов (ръководител на катедрата в периода 1980 – 1984 г.),  проф. Никола Великов, проф. Стелиос Павлидис, проф. Марин Петров, проф. Стоян Шаламанов, проф. Стефан Паскалев, доц. Иванка Добрева, доц. Василка Вълчанова, доц. Михаил Лозанов, доц. Йован Цокович, доц. Здравко Обретенов и др.

Катедрата е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера.

Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети.

В ОКС „Бакалавър“ катедра „Икономикс“ води специалност „Макроикономика“ и специалност „Икономика“ (с преподаване на български език и на английски език), в редовна и дистанционна форма на обучение.

В ОКС "Магистър" специалностите към катедрата са "Макроикономически политики и пазари" (редовна форма на обучение) и "Приложна икономика и финанси" (редовна форма на обучениe съвместно с катедра „Финанси“ на УНСС).

Обучението на докторанти е от научна област „Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)“.

Катедра „Икономикс“ провежда обучението на студентите от целия университет в бакалавърска степен по четири основни дисциплини – Основи на икономическата теория, Микроикономика, Макроикономика, Икономика и публичен сектор. 

Катедрата е водеща и в преподаването на други съвременни направления в бакалавърската програма – „Световна икономика“ и „Европейска интеграция“; на факултетни дисциплини като „Микроикономическа теория“, „Макроикономическа теория“, „Икономическа политика“, „Икономика на обществения сектор“, „Институционална икономика“.

Преподавателският колектив създава предпоставки за обстойно опознаване на теоретичните принципи, свързани с функционирането на икономическите системи на микро- и макроравнище, разработени от съвременните направления на теоретичната икономия; отразява засилващата се тенденция към сътрудничество и конвергенция на социалните науки – главно по отношение на икономиката, политиката, правото и социологията, използвайки интердисциплинарния подход при разработването на нови учебни курсове.

Катедра „Икономикс“ първа в университета създаде необходимата методическа и техническа база и осъществява проверка на знанията на студентите в ОКС „Бакалавър“ от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Електронизацията на изпитите непрекъснато се усъвършенства и разширява, включвайки специални дисциплини, а така също и дисциплини от ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение.

Катедреният колектив успешно прилага принципа за синтез на учебно-преподавателската и научноизследователската работа. Перманентно се провеждат вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др.; разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.).

Катедра „Икономикс“ осъществява сътрудничество под различни форми:

• поддържа близки колегиални отношения с катедрите по обща икономическа теория от ИУ – Варна и С. А. „Д. А. Ценов“ – Свищов, с ИИ на БАН и др.;

• преподавателите участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др.;

• катедреният колектив успешно приключи проект на тема „Изграждане на мултимедийна система за провеждане на лекционни курсове, семинарни занятия и електронни изпити в УНСС”, по междуправителствена спогодба между Ф.Р. Германия и Р. България.

Провежданата от катедра „Икономикс“ учебно-преподавателска, научно-изследователска и международна дейност допринася за развитието на икономическата теория и практика, а така също и за подготовката на висококвалифицирани специалисти според европейските стандарти.

Във водените от катедрата специалности се обучават и формират професионалисти в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика.

Атестат за плодотворната работа на катедрата при изграждането на висококвалифицирани кадри е тяхната реализация като университетски преподаватели, анализатори в държавни институции и частни структури, научни сътрудници в най-реномираните изследователски институти. Немалко от тях заемат важни постове в и извън Р. България, ценени са в сферата на банковото дело и на всички равнища на стопанска дейност в реалния сектор на икономиката.

         Преподаватели в катедрата са били/са:

• проф. Любен Беров – министър-председател на Р. България в периода декември 1992 - октомври 1994 г.;

• доц. Иван Костов – министър-председател на Р. България в периода май 1997 -  юли 2001 г.;

• Ренета Инджова – служебен министър-председател на Р. България в периода октомври 1994 - януари 1995 г.;

• проф. Румен Гечев – народен представител в 43-то Народно събрание; народен представител в 42-то Народно събрание; заместник-министър председател на Р. България и министър на икономическото развитие в периода януари 1995 - февруари 1997 г.;

• доц. Кристалина Георгиева – заместник-председател на ЕК и еврокомисар по бюджет и човешки ресурси в състава на ЕК (2014-2019 г); еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и управление на кризисни ситуации в състава на ЕК (2009 - 2014 г.); бивш вицепрезидент и корпоративен секретар на Световната банка;

• проф. Стати Статев – ректор на УНСС; член на УС на БНБ (2004 - 2016 г.);

• Калин Христов – от 2009 г. – член на УС на БНБ и подуправител, ръководител на управление „Емисионно“; министър на финансите в служебно правителство в периода март 2013 - май 2013 г.