Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 06 февруари 2017 14:28

Семинар

Уважаеми колеги,

с Решение от 18 април 2016 г. на катедра "Икономикс", се създаде постоянно действащ "Семинар" към катедрата.

Основните цели на "Семинара" са:

- насърчаване на изследавателската дейност на обучаваните студенти в специалностите водени от катедра "Икономикс";

- подобряване на взаимодействието с докторантите обучавани в катедра "Икономикс";

- стимулиране на изследователската и публикационната дейности на състава на катедрата и др.

В изпълнение на визираните цели са предвидени конкретни направления - като форми на проявление: организиране и провеждане на ежегодна студентска конференция, учредяване на Алумни клуб, поддържане на Фейсбук страница на катедрата, активизиране на катедрения Блог, обсъждане на подготвяни статии за публикации, методологически семинари по избрани теми и т.н.

С оглед на посоченото - на тази страница всеки заитересован може да получи актуална информация за предстоящи семинари, темите които ще се обсъждат, както и да предлага такива (на следния e-meil: seminar.economis@unwe.bg).