Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 18 март 2013 9:55

ОНС "Доктор"

Катедра "Икономикс" подготвя докторанти по специалност "Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)" в следните форми на обучение:

  • редовна докторантура;
  • задочна докторантура;
  • свободна докторантура.