Катедра "Икономикс"

Квалификационен курс по макроикономика за учители

сряда, 17 май 2017 19:31

Квалификационен курс по макроикономика беше проведен в УНСС. В обучението взеха участие учители от професионални гимназии и икономически училища, в които се изучават дисциплини, свързани с икономиката и предприемачеството. Курсът по макроикономика имаше за цел да представи някои от най-важните съвременни достижения на макроикономическата теория и да разкрие тяхната роля за разбирането и анализа на сложната макроикономическа реалност. В курса се акцентира върху теоретичните основи и върху практическото приложение на макроикономическата теория като фундамент за обосновката и провеждането на различни макроикономически политики. В процеса на преподаването бяха използвани примери и данни за българската икономика, което формира възможности за извършване на макроикономически анализи и за проверка на емпиричната значимост на базисните теоретични зависимости. В програмата на обучението бяха включени четири основни лекции – „Структуриране на макроикономическия анализ“, „Измерване в макроикономиката“, „Стабилност на банковата система на България“ и „Ефективност на паричната политика на БНБ“. Лектори бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС и зам.-ръководител на катедра“ Икономикс“ (първите две лекции) и доц. д-р Екатерина Сотирова, преподавател от катедра  “ Икономикс“  (последните две лекции).

Прикачени файлове:

image/jpeg Seminar.JPG - 3346 KB

image/jpeg Seminar_1.JPG - 3183 KB

Галерия снимки от Квалификационен курс по макроикономика за учители ...