Катедра "Национална и регионална сигурност"

Обновено: четвъртък, 06 април 2017 17:32

Как да кандидатствам

Кандидатстването за обучение в степен "Магистър" става по общия ред в УНСС.

Подават се кандидат-студентски документи по образец. В тези документи подреждате магистърските програми според вашите предпочитания.

Документите се подават в Центъра за прием на документи на УНСС (намира с в западната част на УНСС, до банка ДСК). След това се държи изпитен тест и се извършва класиране на успешно издържалите кандидати, които след това се записват в съответната магистърска програма.

ВАЖНО: Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „магистър“ имат лица, чийто среден успех * от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“ (4,00).

 Съгласно Закона за висше образование средният успех от дипломата се изчислява като проста средноаритметична от оценките от държавния изпит/и и средния аритметичен успех от оценките от следването. Пълна и детайлна информация може да получите на сайта на УНСС, Раздел "Магистри редовно обучение" Раздел "Магистри дистанционо обучение" Моля, спазвайте сроковете и си оставете известен резерв от време при подаване на документи за кандидатстване. В последните дни от срока се събират много кандидати и се чака дълго.