Катедра "Национална и регионална сигурност"

Обновено: петък, 07 април 2017 14:23

Магистърски програми

Уважаеми кандидат-студенти, Катедра “Национална и регионална сигурност” е създадена в УНСС през 1990 г. с водеща специалност “Икономика на отбраната и сигурността” и наскоро отбеляза своя двадесет и пет годишен юбилей. В различните форми на обучение сме обучили над 1300 студенти, които намират успешна реализация в бизнеса, науката, държавната администрация и специализираните структури за отбрана и сигурност – ДАНС, МВР, МО, НРС и други.

Обучение в бакалавърски и магистърски програми по „Икономика на отбраната и сигурността” се предлага единствено в УНСС от катедра „Национална и регионална сигурност”.

Нашите магистърски програми предлагат много възможности както за току-що завършили бакалаври от различни специално сти, така и за професионалисти с натрупан опит – офицери от различни ведомства, служители по сигурността, експерти, среден ръководен състав.

Обучението се извършва в групи от 15-20 човека, с гъвкава организация на провеждане на учебния процес – вечер или модулно в петък, събота, неделя . Студентите разработват самостоятелно или групово множество казуси, самостоятелни работи, презентации и реферати. Обучението завършва със защита на магистърска теза. 

Преподавателският екип включва водещи специалисти в областта на икономиката на отбраната и сигурността – президентски съветници, професори и доценти, генерали, специалисти от практиката.

Катедрата има в ъзможност за осигуряване на стажове по време на обучението и традиционно поддържа контакти със своите възпитаници. По време на своето обучение те получават завинаги уникален имейл от катедрата. 

Студентите могат да използват библиотеката на УНСС, в сграда с безжичен интернет, модерен университетски спортен комплекс плюс информационната среда, създадена специално в катедрата, включваща компютърни кабинети, вътрешна информационна система и съвременни информационни технологии за събиране и обработка на информация.

Част от студентите се включват в работата по научни проекти на катедрата и участват в конференции и публикации, като има възможност за продължаване на обучението им в докторска степен.

Прием се осъществява 2 пъти в годината – през м. септември за всички програми и допълнително през м. януари – за програмата със специализация по „Корпоративна сигурност”.  Подробности за конкретните магистърски програми може да получите на линковете по-долу.

В момента катедрата предлага обучение в следните магистърски програми:

„Икономика на отбраната и сигурността”, редовно обучение, 2 семестъра, Държавна поръчка - могат да кандидатстват завършили студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“от всички специалности на направление 3.8. „Икономика“ в УНСС. (независимо от годината на дипломиране)

„Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма – МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ (без професионални бакалаври)

„Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Ядрена сигурност”, редовна форма на обучение, 4 семестъра, МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и независимо от това, коя година са завършили (без завършили професионален бакалавър)

Пожелаваме ви успех от името на екипа на катедрата!

Информация относно обучението в магистърските програми на катедра "Национална и регионална сигурност" можете да получите на телефони 02 / 8195 298 и 02 / 81 95 498.

За запитвания и въпроси:

e-mail: ddimitrov@e-dnrs.org, dnrs@unwe.acad.bg

Обща информация за условията, реда и таксите за кандидатстване за магистърските програми на Университета за национално и световно стопанство можете да намерите тук:

Прием: Условия | Документи | Примерни тестове | Изпити |

Срокове | Балообразуване | Класиране | Записване

Обучение: Документи | Такси

Обща информация и справки за кандатстване на телефони: 02/81 95 597, 02/81 95 546