Катедра "Национална и регионална сигурност"

Обновено: сряда, 23 септември 2020 16:20

Защити на дипломни работи – втора сесия – 27.10.2020 г.

Защитата на магистърските тези ще се проведе на 27.10.2020 г. от 09:00 часа. Защитите ще се проведат присъствено в сградата на УНСС.

Студентите, желаещи да се явят на защита е необходимо да подадат молба в катедрата, независимо дали вече са подавали такава за предходна сесия, за да може катедрата да е информирана и да бъдат всички включени в списъците. Молбата ще намерите тук. Крайният срок за подаване на молби е 30.09.2020г.

Краен срок за подаване на дипломни работи на хартиен носител и по имейл е 19.10.2020 г. 

Готовите дипломни работи се изпращат на научния ръководител, а научния ръководител ги препраща на административния секретар по имейл. Хартиеният носител студентите предават самостоятелно в катедрата.  

Декларацията за авторски труд се изтегля от сайта на катедрата, подписва се и се сканира от дипломанта, след което се прилага към дипломната работа.

Декларацията може да изтеглите от тук.

ВАЖНО! Необходимо е дипломантите да подготвят презентация, с която да представят основните елементи на своите магистърски тези. (Увод-обект, предмет, цел, задачи, теза, ограничения; Глава I,II и III)

След като дипломните работи бъдат предадени в катедрата, в периода най- късно до 20.10.2020 е необходимо:

– да предоставите в ОКС „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер

– да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“

– да върнете всички книги, които сте заели от Библиотеката на УНСС

ВАЖНО! Приемното време на ОКС „Магистри“ е от 09:00 до 15:00 ч., експертът отговорен за нашата катедра е г-жа Даниела Илиева.

Повече информация потърсете в сайта на КНРС, секция „Учебни материали“, подсекция „Дипломиране“.

При въпроси се обръщайте към: 

  1. Научния секретар на катедрата – доц. д-р Нончо Димитров – ndimitrov@e-dnrs.org
  2. Административния секретар на катедрата – Адела Бозмарова – abozmarova@e-dnrs.org