Катедра "Национална и регионална сигурност"

Обновено: петък, 03 февруари 2012 14:52

История

Посетете сайта на катедрата: http://www.e-dnrs.org

Катедра "Национална и регионална сигурност" е създадена през 1990 г. и една от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата”.

Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, научноизследователска и международна дейност допринася за развитието на теорията и практиката, както и за подготовката на висококвалифицирани специалисти за последователно осъществяване на принципа за граждански контрол в областта на управлението на ресурсите в сектора на отбраната и сигурността.

Катедра „Национална и регионална сигурност” осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания в областта на икономиката и управлението на обраната и сигурността с изискванията на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по водеща специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност” – 2 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Конфликтология и сигурност” – 2 семестъра и образователно-квалификационна степен „доктор”. Обучението на докторанти е по научно направление „Икономика и управление”.

Структурата и съдържанието на учебните планове е съобразено с опита на водещите висши училища в света, с които са установени контакти. Проучен е и е пренесен опитът на Института за управление на отбранителните ресурси в Монтерей, Калифорния; Центъра за отбранителни изследвания на Университета в Абърдийн, Великобритания; Университета на Бундесвера в Мюнхен; Института за отбранителни анализи във Вашингтон, САЩ и други образователни организации.

Учебните планове на специалността включват следните общообразователни и специални дисциплини: Икономикс, Информатика, Право, Маркетинг, Международни икономически отношения, Финанси, Счетоводство и контрол, Икономика на отбраната и сигурността, Отбранително-икономически анализ, Мениджмънт на отбраната и сигурността, Стратегически маркетинг в отбраната и сигурността, Информационни технологии в отбраната и сигурността, Развитие на въоръженията, Иновации в отбраната и сигурността, Търговия с военна и специална продукция, Корпоративна сигурност, История на военната икономика, Устойчиво развитие, Чужди езици и др.

Завършилите тази специалност намират реализация в:

  • Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност;
  • Министерството на отбраната и Българската армия (основно ресурсните звена на БА, финансовите и планиращите органи);
  • Структурните звена на Държавна агенция "Национална сигурност"
  • Органите на централната и местна държавна администрация по отбраната и сигурността (вкл. ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" и звената по "Управление на кризи и подготовка за отбрана");
  • Търговските дружества на Министерството на отбраната и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма от отбранителната промишленост;
  • Дружествата за търговска дейност в сектора на отбраната и сигурността;
  • Митническите служби (администрация и оперативна работа);
  • В дейности по организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора;
  • В организациите с идеална цел в областта на отбраната и сигурността;
  • В научно-изследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността.

За последните двадесет години с усилията и участието на колектива на катедра "Национална и регионална сигурност" са разработени повече от 30 научноизследователски проекта, финансирани от държавния бюджет за научни изследвания, по поръчки на Министерството на отбраната и други заинтересовани институции, както и в сътрудничество с български и чужди организации. Сред тях са: „Прозрачност на отбранителното планиране и бюджетиране: евроатлантически измерения”, 2001 г. с ръководител проф. д-р Тилчо Иванов; „Разходи за отбрана и икономическо развитие”, 2003- 2004 г. с ръководител проф. д-р Тилчо Иванов; „Политика за публично-частното партньорство в сектора за сигурност и отбрана, базирано на частна инвестиционна активност”, 2005 – 2006 г. с ръководител проф. д-р Тилчо Иванов; „Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и организационни аспекти”, 2008-2009 г. с ръководител доц. д-р Цветан Цветков; „Социално-икономически аспекти на трафика на хора”, 2009 -2011 г. с ръководител проф. д-р Стефан Христов; „Икономически аспекти на тероризма”, 2009-2011 г. с ръководител доц. д-р Димитър П. Димитров.

През октомври 2009 г. приключи тригодишен международен проект на тема „Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа на промяната в отбранителната промишленост” (SfP-982063 Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation), финансиран от програмата на НАТО “Наука за мир и сигурност”.

С Решение АС № 6/24.09.2008 г. на Академичния съвет на УНСС, през 2008 г. е създаденЦентър за стратегически изследвания в отбраната и сигурността. Центърът е със статут на основно обслужващо звено на УНСС и катедра „Национална и регионална сигурност“. Със заповед на Ректора на УНСС за Директор е назначен проф. д-р Стефан Иванов Христов.