Резултати от търсене за Публикации

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

147 results found
Изисквания 19.7.2020 г. ... празен ред) Референции към други публикации трябва да бъдат изписани в стил Harvard Представяне на доклада на конференцията – PowerPoint презентация до 12 минути Работни езици – български и английски език Организационният комитет си запазва ...
Технически изисквания 2.6.2020 г. ... на автора (авторите); Резюме. Резюмето на публикациите, трябва да са на български език и на английски език и да съдържа следните елементи: Уводна част (“фон” на изследването) (задължително); Цел и задачи на изследването (задължително); Приложена методология (“постановка ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 25.5.2020 г. ... , научноизследователски и развойни проекти и публикации, членски внос и държавни плащания. TTS се контролира от Националния съвет за образование и Министерството на заетостта и икономиката. TTS осигурява обучение за младежи и възрастни, професионално обучение, стаж и обучение на персонала. TTS ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... и образователни проекти и има над 100 публикации.   В УНСС проф. Цакова е заемала редица административни и академични длъжности, което свидетелства за нейните организационни умения, административни компетентности и допринася за тяхното развитие. Била е главен секретар по ...
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова 24.2.2020 г. ... и финансова интеграция. Има множество научни публикации в страната и в чужбина. Специализирала е в Университета „Екол Политехник”, Университета на Кеймбридж, Атинския Университет, Института за световен икономикс в Кил, и др. Член е на Съвета на настоятелите на Фондация „Атанас ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... за културата“. Мярка 2. Насърчаване на публикациите в научни списания и издания, които са реферерани и индексирани в световни библиографски бази, както и участието в международни, национални и университетски проекти като част от общата изследователска и публикационна активност на ...
Изисквания към докладите 21.10.2019 г. ... , normal. При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила: Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994).     При цитиране в текста на публикации от други автори да се спазват ...
Новини 2.12.2019 г. ... и високи изисквания за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери Апостолов  - Председател на синдикат ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 1.3.2019 г. ... всички актуални изследвания и публикации на СОИС. Всички издания са достъпни на хартиен носител в Библиотеката на УНСС и на електронен носител в ИТИБ. Списък с изданията на СОИС може да видите тук. В помощ на университетите Разработване на ...
Издания на ЕПВ 10.7.2019 г. ... собственост Официални публикации на Европейско Патентно Ведомство (ЕПВ) / European Patent Office (EPO) може да видите тук ...
Издания на СОИС 10.7.2019 г. ... всички актуални изследвания и публикации на СОИС. Всички издания са достъпни на хартиен носител в Библиотеката на УНСС и на електронен носител в ИТИБ. Списък с изданията на СОИС може да видите тук ...
Научни публикации 12.3.2019 г. ... . д-р Борислав Михайлов Борисов    Монографии, учебници, учебни помагала Борисов, Б., Борисова, Вл. „Интелектуална собственост в индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната среда и компютърните системи, бизнеса с ...
Научни публикации в периодика 12.3.2019 г. ... . д-р Борислав Михайлов Борисов    Статии  "За интелектуалната собственост, благоденствието на нациите и нашите задачи като университетски учени", сп. "Икономически и социални алтернативи", бр.4/2012 "История ...
Защита 22.12.2018 г. ... са най-малко 2 научни публикации по темата на дисертационното изследване Разработили са и са представили пред катедрения съвет дисертационното си изследване. Представянето на дисертационното изследване пред катедрения съвет на катедра ...
Стойкова 6.7.2018 г. ... и др. Основни публикации: 1.            Обща теория на статистиката: Учебник. - София: МОН, 1994. - 259 с. (6 съавторство). 2 ...
Технически изисквания за доклада 31.5.2018 г. ... . Резюмето на публикациите, трябва да са на български език и на английски език и да съдържа следните елементи: Уводна част (“фон” на изследването) (задължително); Цел и задачи на изследването (задължително); Приложена ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 22.1.2019 г. ... в магистърска степен с публикации, свързани с лекционните ни теми, изнесени пред студенти. В крайна сметка сме впечатлени от факта, че обменът по „Еразъм+“ дава много повече възможности от обикновената преподавателска дейност, която е в ...
Цветков 26.1.2018 г. ... статистика). Основни публикации: Въведение в общата теория на статистиката: Ръководство за самоподготовка. - София: ВИИ "К. Маркс", 1980.- 224 с. Икономическа статистика. - Варна: ВИНС "Д. Благоев", 1990. - 300 с. (в съавторство). Икономическа ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 25.10.2019 г. ... носител; 6. списък на публикации, на патенти и други документи (ако има такива), които пред­ставят интересите на кандидата и постиженията му в кандидатстваната за обучение научна област. Кандидат-докторантите могат да депозират горепосочените ...
Янакиев 14.12.2017 г. ... на статистиката. Основни публикации:1. НТР и АСУ и информация. - 1972.2. Принципът на пропорционалността на производствените елементи: Ч. 1: Законът за намаляващото се плодородие на почвата в ученията на буржоазните икономисти до класическата школа. - ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... на статистиката. Основни публикации:1. Приемателен статистически контрол на качеството по количествен признак. - София: ВИИ "К. Маркс", 1987.2. Транспортна статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 259 с. (авт. колектив). 1. Весела статистика ...
Шапкарев 14.12.2017 г. ... показатели. Основни публикации:1. Въпроси на развитието на електрификацията в HP България. - София: БАН, 1963. - 213 с.2. Многоцелева оптимизация при планиране на народното стопанство. - Варна: Георги Бакалов, 1979.- 119 с.3. Нововъведение: За и ...
Цонев 14.12.2017 г. ... статистически методи. Основни публикации:1. Върху логическите основи на статистическия метод. - София: Наука и изкуство, 1951,- 31 с.2. Диалектиката и статистически метод. - София: Наука и изкуство, 1949. - 36 с.3. Обща логическа природа на статистическия метод ...
Тотев 14.12.2017 г. ... , финанси; теория на социалното управление. Основни публикации:1. Лекции по съдебна статистика. - София: Наука и изкуство, 1958. - Ч. 2. - 277 с.2. Обща теория на статистиката. Учебник за икономическите техникуми. - 2 стереотип, изд. - София: Наука и изкуство, 1992. - 139 с.3. Обща теория на статистиката. ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... връзки и зависимости; логика на СИ, ЕСИ. Основни публикации:1. Eвpucmukama и ние. - София: Профиздат, 1989. - 159 с. (3 съавторство).2. Евристичното мислене: Или как се раждат новите идеи. - София: УИ "Стопанство", 1993. - 168 с. (в съавторство).3. Методология и методика на социологическите изследвания. ...
Сугарев 14.12.2017 г. ... и статистическите методи 6 икономиката. Основни публикации:1. Висша математика. Учебник на студентите от икономическите институти: Ч. 1: Аналитична геометрия. - София: ВИИ, 1963. - 1967 с. (В съавторство).2. Демографска статистика. - София: Наука и изкуство, 1975. - 395 с.3. Демографска статистика: ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... на държавната статистика в България. Има над 190 научни публикации и над 110 рецензии. Основни публикации:1. Демография на България. - София: Наука и изкуство, 1974. - 644 с. (авт. колектив).2. Животоосигуряването в България. - Свищов, 1944.3. Методика на промишлените преброявания в България. - София: Одеон, ...
Станев 14.12.2017 г. ... на икономическия растеж и социалната политика. Основни публикации:1. Икономическа статистика. - 2. изд. - София: Наука и изкуство, 1965. - 486 с.2. Икономическа статистика. - 3. изд. - София: Наука и изкуство, 1971. - 488 с.3. Икономическа статистика. - 4. изд. - София: Наука и изкуство, 1977. - 532 с.4. ...
Русев 14.12.2017 г. ... възпроизводствени процеси на населението. Основни публикации:1. Анализ на състава, естественото и механичното движение на населението. - София: ЦСУ, 1974. - 124 с.2. Демографска статистика. - София: Печатна база на ВИИ "К. Маркс", 1980. - 208 с.3. Демографска статистика. - София: УИ "Стопанство", 1992. - ...
Петров 14.12.2017 г. ... и на селскостопанската статистика. Основни публикации:1. За формите на обобщаващите показатели за динамика. - 1964.2. Обща теория на статистиката и селскостопанска статистика: Учебник. - София: ДИ за селскостопанска литература, 1974. - 320 с.3. Ръководство за практически занятия по селскостопанска ...
Мишев 20.6.2018 г. ... УНСС – от 2011г. и в момента.   Основни публикации  Учебници и учебни помагала Мишев, Г., Статистика на външната търговия (ръководство за упражнения), С., ВИИ “К. Маркс”, 1977. Мишев, Г., Статистически методи ІІ част (програмирано ръководство за упражнения), С., ВИИ ...
Мичев 14.12.2017 г. ... . Научни интереси: проблеми на статистиката. Основни публикации:1. Ефективно информационно обслужване. - 1980.2. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).3. Индексният анализ. - 1973.4. Сборник задачи по теория на ...
Къналиев 24.12.2017 г. ... методи при статистическите изследвания. Основни публикации:1. Икономическа и финансова статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 75 с. (в съавторство).2. Икономическа и финансова статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1974. - 83 с. (авт. колектив).3. Промишлена статистика: Учебник ...
Кацарска 14.12.2017 г. ... . Научни интереси: търговска статистика Основни публикации:1. Приложение на регресионния и корелационния анализ при моделиране на икономическите процеси. - София: Техника, 1975. - 179 с. (в съавторство).2. Ръководство за упражнения по статистика на вътрешната търговия. - София: ВИИ "К. Маркс", 1973. - ...
Имамов 24.12.2017 г. ... анализ на данъчната и фискална политика. Основни публикации:1. Въведение в статистиката със SPSS. - София: УИ "Стопанство", 2000. - 620 с.2. Компютърна статистика: Елементарни статистически изчисления ЕСТАТ. - София: УНСС, 1993. - 69 с.3. Компютърна статистика със STATISTICAL GRAPHICS SYSTEM STATGRAPHICS ...
Дочев 24.12.2017 г. ... добиви и производството в селското стопанство. Основни публикации:1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. - София: ДУИ, 1970. - 43 с. (в съавторство).2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: [Ръководство]. - София: Земиздат, 1982. - 147 с. (авт. колектив).3. ...
Димитров 14.12.2017 г. ... в Института за развиващи се икономики - Токио. Основни публикации:1. Въведение в иконометрията: Учебник. - Велико Търново: Абагар, 1995. - 312 с.2. Икономическа енциклопедия: в 2 т. - София: Наука и изкуство, 1971 (авт. колектив). 3. Методи за измерване и прогнозиране на икономическите явления. - София: Наука ...
Гатев 14.12.2017 г. ... на статистиката, икономическа статистика Основни публикации:1. Въведение в общата теория на статистиката. - София: Наука и изкуство, 1980. - 511 с.2. Въведение в статистиката. - София: ЛИА, 1995. - 424 с.3. Индексен факторен анализ на динамиката на промишлената продукция. - 1964.4. Индексни модели за ...
Величкова 24.12.2017 г. ... методи и модели в икономическите изследвания. Основни публикации:1. Икономика на България. - София: Наука и изкуство, 1974 (авт. колектив).2. Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия. - София: Наука и изкуство, 1979. - 503 с. (авт. колектив).3. Приложение на корелационния и ...
Батьов 24.12.2017 г. ... на българската селскостопанска статистика. Основни публикации:1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. - София: ДУИ, 1970. - 43 с. (в съавторство).2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: [Ръководство]. - София: Земиздат, 1982. - 147 с. (авт. колектив).3. ...
Балевски 14.12.2017 г. ... интереси: проблеми на демографската статистика Основни публикации:1. Външнотърговска статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1989. - 186 с.2. Избрани теми по икономическа статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1986. - 201 с.3. Истината за развитието и използуването на българската статистика в годините на командно- ...
Аврамов 14.12.2017 г. ... . Научни интереси: статистически проблеми Основни публикации:1. Ефективност от висшето образование. - 1969.2. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).3. Някои направления на индексния анализ на ...
Публикации 12.12.2017 г. ... ...
ПУБЛИКАЦИИ 3.3.2018 г. ... of Enterprise Ivan Georgiev, Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev, Kiril Dimitrov, UNWE Publishing       Complex Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции Иван Георгиев, Цветан Цветков, Димитър Благоев, Издателски комплекс УНСС   Основи на ...
Публикации 25.8.2017 г. ... ...
Публикации 19.7.2017 г. ... ...
Публикации 19.7.2017 г. ... ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ   SUSTAINABLE DEVELOPMENT Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика Икономическа политика за устойчиво развитие на България 1 част Икономическа политика за устойчиво развитие на България 2 част SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ...
Изисквания 29.7.2019 г. ... New Roman, 10 pt, normal. При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила: Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994).   При цитиране в текста на публикации от други автори да се спазват посочените по-нататък ...
ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ 14.6.2018 г. ... , CEU през 2014 г.). Има публикации на български език на различни тематики: избори и изборни системи; нови технологии и политика; държавност и конституционализъм през XIX и ХХ век; политически процес и политическа стабилност; политически системи и ...
доц. д-р Ивка ЦАКОВА 30.3.2017 г. ... и руски език Основни научни публикации: 1. Лобизъм и демокрация, Изд. „Авангард Прима“, С., 2005, 375 с. 2. Лобизмът (цикъл лекции), Изд. „Д. Яков“, С., 2010, 350 с. 3. Как да лобираме в Брюксел (Кратък наръчник за лобиране в ЕС), ...
доц. д-р Симеон АСЕНОВ 30.3.2017 г. ... и съавтор на множество научни публикации – монографии, учебни пособия, студии, статии, доклади. Преподава лекционни курсове и води семинарни занятия по дисциплините: „Политически партии и партийни системи”, „Политически маркетинг”, ...
ас. д-р Ивайла СТОЕВА 30.3.2017 г. ... асоциация. Има публикации на български и английски език. Владее свободно английски език; ползва френски, испански и руски език. Родена 1980 г., гр. Ихтиман ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... . Георги Янков има над 190 публикации, включително на руски, френски и английски език. По-важни негови научни публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история са: „Политологичната мисъл от древността до ...
доц. д-р Елена СИМЕОНОВА 30.3.2017 г. ... и управлението на проекти. Има публикации на български и английски език в областта на: анализа на политическия риск; управлението на кризи; оценка на социалното въздействие; разработването и управлението на проекти. Владее английски, френски и руски език ...
Публикации 3.8.2017 г. ... Научна дейност Публикации Участия в научни форуми в периода ( гл.ас. Костадин Шейретски)K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , 4-th International Conference on ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... прояви. Проекти Публикации Научно-изследователски проекти в областите на информационните технологии и статитстиката - университетски, национални, международни. Конкурсни сесии, отворени проекти, резултати от проекти Статии; Монографии; ...
Публикации 25.8.2017 г. ...      ...
Изисквания 13.7.2016 г. ... . При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила: Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994). Библиографията следва да бъде посочена след основния текст, без номериране ...
Семинар 6.2.2017 г. ... на подготвяни статии за публикации, методологически семинари по избрани теми и т.н. С оглед на посоченото - на тази страница всеки заитересован може да получи актуална информация за предстоящи семинари, темите които ще се обсъждат, както и да предлага ...
Публикации 20.7.2018 г. ... от публикациите на можете да откриете в блоговете на отделните преподаватели в сайта на УНСС ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... процес на ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... резултати от изследванията. Научните публикации са важен завършек на научните изследвания и всепризнат начин за легитимиране на постигнатите резултати пред научната общност в локален и световен мащаб. Научните публикации осигуряват споделяне и публичност на изследванията, след ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... увеличаване на цитируемостта на научните публикации в световнопризнати бази данни и създаване на университетска система за стимулиране на изследователските резултати. Централно място в приоритетите за следващия период заема разгръщането  на потенциала на УНСС да създава ...
АНОНСИ ЗА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ И ДРУГИ 21.2.2020 г. ... научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“ 5-6 юни 2020 г. в Бургаския свободен университет, гр. ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... висше училище; 5. списък на публикации, на патенти и други документи (ако има такива), удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс. (4) В срок до 3 работни дни след ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... учебен план; 2. подготовката на научни публикации и участието в научни прояви; 3. подготовката на материали за водене на упражнения; 4. организирането на процедурата по атестиране; 5. провеждането на научни изследвания, свързани с разработването на дисерта­ционния труд; 6. ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... за работа по дисертацията и реализация на научни публикации. В рамките на обучението си в ОКС „Доктор“ докторантите следва да са публикували най-малко 2 авторски научни статии по проблематиката на дисертацията си. Индивидуален план Всеки докторант заедно с научния си ръководител изготвя ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика” и "Управление на веригата на доставките" 3.12.2018 г. ... проблематиката, която се изследва. На основите на публикации и нормативни документи, авторът прави връзка с проблемите на собственото си изследване. Най-важното, което трябва се има предвид, се отнася до необходимостта от задълбочен анализ на литературните източници и нормативни актове, оценка на ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... секретни доклади, нито пък от дебели томове на публикации с труден за разбиране специализиран език. Нещо повече – те бяха систематизирани от Самюел П. Хънтингтън, който ги включи в своя световен бестселър „Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред“. Излиза, ...
История 6.11.2019 г. ... и регионално развитие“. Научни публикации на преподаватели от катедра "Публична администрация" Инфографики ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.март 2014 – м. юли 2015 ОТЧЕТ за учебната и ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... логистика, както и при подготовката на своите публикации и участията си в научни форуми. Качеството на обучението по докторската програма се обуславя и от факта, че то се провежда в неголеми групи или индивидуално, което позволява персонален подход към докторантите. Всички посочени  ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... , известен публицист, автор на над 500 публикации у нас и зад граница. Ректорът изтъкна и многобройните му специализации в европейски и американски университети, стотиците му студенти от цял свят, работата му като експерт в Международната организация на труда и Световната банка, ...
Публикации 16.6.2020 г. ... ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... . доклади пред Общото събрание на УНСС; 5. публикации във вестника на УНСС; 6. други подходящи начини, определени от Контролния съвет или от председателя на Съвета.   Чл. 31. Материалите от работата на Контролния съвет се съхраняват в архив при условията и по реда за съхраняване на ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации - Създаване на теоретичен модел за описание формите на политическо участие в съвременното българско общество и мястото на новите политически мобилизации - Създаване на система от критерии за оценка на институционалната ...
ДДВУ 02/47 11.12.2012 г. ... очакваните резултати, в т.ч. публикации - Публикации от участия в конференции в страната и в чужбина; - Публикации в реферирани научни списания и издания с редакционна колегия; - Публикуване на колективно научно изследване по ...
ДДОКФ02/2 11.12.2012 г. ... очакваните резултати, в т.ч. публикации Основният резултат на проекта е  разработване и защита на докторска дисертация, подготвянa във фирма.  По конкретно  проектът ще резултира в разработване на  предложения за подобряване ...
ДМУ 02/24 11.12.2012 г. ... очакваните резултати, в т.ч. публикации Научни доклади със следните заглавия: „Основни резултати от проучване и анализ на динамичните структурни промени в сектора на „ХВП” (на примера на България) „Социално-икономически, демографски ...
ДИД 02/4 11.12.2012 г. ... очакваните резултати, в т.ч. публикации Предлаганият изследователски проект ще запълни една очевидна празнина в научните изследвания и ще позволи на заинтересованите страни да насочат и увеличат своите усилия за промяна на потреблението към ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... очакваните резултати, в т.ч. публикации Основни резултати: 1. Изследване на текущите и бъдещи климатични промени и оценка на техните въздействия върху екстремните явления на база модела REMO 2. Оценка на въздействия върху природните екосистеми – ...
ДО 02-289 11.12.2012 г. ... очакваните резултати, в т.ч. публикации ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Създаване на интердисциплинарен колектив от изследователи, който да предлага на държавните институции алтернативни решения, свързани с предизвикателствата пред устойчивото ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... очакваните резултати, в т.ч. публикации Разработване на теоретично издържан и практико-приложим материал с осезаем принос за науката в областта на изследването на фирмата като стопанска и бизнес единица Ключови думи Обекти ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 27.2.2020 г. ... . Автор е на повече от 140 публикации - шест монографии, дванадесет студии, петнадесет учебника, и повече от сто статии и доклади в реферирани и индексирани национални и международни научни издания ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... . Автор е на над 130 публикации, от които една монография и три учебника, има над 31 внедрени научноизследователски разработки, свързани с информационни системи и технологии за сигурност ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... . Автор е на над 130 публикации, от които една монография и три учебника, има над 31 внедрени научноизследователски разработки, свързани с информационни системи и технологии за сигурност ...
Документи 26.9.2019 г. ... училище • Списък на публикации, на патенти и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област (ако има такива) • Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс Документите ...
Публикации 28.4.2020 г. ... се изразяват в серия от публикации, голяма част от които под формата на книги и учебници подпомагат обучението на студентите в УНСС.  Участието на членове на института в международни изследователски мрежи и проекти, както и активното участие ...
Електронни ресурси 22.4.2020 г. ... база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки. ! Базата данни позволява отдалечен достъп като за целта е необходима първоначална регистрация с институционален имейл адрес ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Крайният резултат на проекта е изграждането на методологическа рамка, състояща се от най-съвременните икономически модели, които ще бъдат използвани за бъдещи анализи нужни за правилното изграждане на политиките в сектора. Проект ...
Проект FarmIath 21.4.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Общата цел на FarmPath е да се идентифицират и оценят бъдещите пътища за трансформиране към регионално устойчиво селско стопанство в Европа, и социалните и технологични иновации, необходими за откриване и напредък по тези пътища. ...
Проект PROMISE 21.4.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации 1) Разработване на цялости системи за регистриране и счетоводно отчитане на общинската собственост 2) Разработване на стратегии за ефективно управление на общинската собственост Ключови думи Общинска ...
Публикации 24.9.2013 г. ... ...
История 3.9.2012 г. ... роля на студентската организация те участват чрез публикации и разработки в научните конференции и научно-изследователските теми, организирани от катедрата. През 2004 г. и 2005 г. студентите организират самостоятелно Младежки икономически форум с участие на студенти и преподаватели от страната и ...
Партньори 28.9.2012 г. ... университет, Виена, Австрия. Разработват се съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право" ...
За катедрата 1.6.2020 г. ... стопанство. Членовете на катедрата имат множество публикации в областта на теорията и практиката на специализирания финансов контрол, независимия финансов одит, вътрешния одит и данъчния контрол. Членовете на катедрата имат богат практически опит, което позволява обвързването на преподаваното теоретично ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 22.1.2020 г. ... с доклади от конференцията ни по повод 40 годишнината от началото на преподаване по „Социология“ и създаване на катедра „Икономическа социология“ в УНСС . ИЗДАДЕНИ КНИГИ от членовете на катедра „Икономическа социология”, ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 24.12.2017 г. ... с публикации на преподаватели от катедра "Статистика и конометрия" (в xlsx формат)       Заявка (форма) за добавяне на публикации към базата  (в xlsx формат)     Попълнената заявка (форма) изпратете на адрес: ...
Наука 2.3.2018 г. ... им изследвания са отразени в множество публикации, които са посочени в персоналните им блогове ...
Наука 24.4.2018 г. ... . Доказателство за това са многобройните публикации в различин форми - статии в научни списания, студии, монографични изследвания и др. За периода 2008-2012 г., преподаватели от катедрата са ръководили и ръководят общо осем научно-изследователски проекта, пет които вече ...
Наука 22.12.2018 г. ... от индивидуални и колективни научни публикации, научни проекти, научни прояви на членовете на катедрения академичен състав.  Научно-изследователските и научно-приложните приноси на преподавателите от катедрата ги правят търсени и предпочитани висококвалифицирани ...
Наука 28.9.2012 г. ... се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, индустриалните отношения, осигуряването и застраховането.       Учебници, публикувани от преподавателите в катедра ...
Наука 21.4.2012 г. ... и международни конференции, публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално работещи информационни решения ...
Наука 28.9.2012 г. ... национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Наука 27.9.2012 г. ... национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Научни публикации 9.5.2016 г. ...   ...
Научни публикации 1.3.2012 г. ... . Публикувана статия в българско научно списание - 8 2. Публикувана студия - ...
Наука 2.10.2012 г. ... на високите научни стандарти чрез научни публикации, издаване на научно списание, организиране на национални и международни научни форуми, и изграждане на научни центрове ...
Научни публикации 27.2.2012 г. ... статия в българско научно списание     33 Публикувана статия в международно списание в ред. Колегия    13 Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор    2 Публикувана студия (глава от книга) ...
Научни публикации 30.1.2012 г. ... ...
Научни публикации 27.2.2012 г. ... статия в българско научно списание     51 Публикувана статия в международно списание в ред. Колегия    14 Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор    7 Публикувана студия (глава от книга) ...
Научни публикации 15.5.2017 г. ... .1. Научни публикации в научни списания (статии, студии), представени в световни вторични литературни източници 31 А.2. Научни публикации (статии, доклади, глави от книги), публикувани в издания с импакт фактор IF (Web of Science) ...
Научни публикации 24.2.2012 г. ... ПУБЛИКАЦИИ: 59 Публикувана статия в българско научно списание 28 Публикувана статия в международно списание в ред. колегия 9 Публикувана статия в международно/българско списание с импакт-фактор ...
Научни публикации 23.2.2012 г. ... статия в българско научно списание - 14 бр. статии; Публикувана статия в международно списание в ред. колегия - 15 бр. статии; Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор - 16 бр. статии; Публикувана студия (глава от книга) - 17 бр. студии; ...
Е-ресурси 9.4.2012 г. ... база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки www.sciencedirect.com База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на икономиката, ...
Услуги 9.4.2012 г. ... - Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки www.sciencedirect.com 3. Springer Link - База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на ...

Събития

89 results found
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и АДВИБ 13.7.2020 г. ... сътрудничество при обмен на информация и публикации за научни, учебни и други събития на УНСС и АДВИБ по теми, свързани с дейността на публичните компании и другите емитенти на ценни книжа, както и дейността на директорите за връзки с инвеститорите. Двете страни ще си партнират и в ...
Ректорът връчи юбилеен плакет „100 години УНСС“ на доц. Валентин Радев 18.6.2020 г. ... (2009 - 2013). Автор е на повече от 130 научни публикации, на изделия с военно предназначение, внедрени в редовно производство и приети на въоръжение, на патенти, на предложения с полезен ефект и др ...
Скръбна вест 1.1.2020 г. ... Словения, Казахстан, Турция, Бразилия, Бруней, публикации в престижни британски и американски издателства. Нарастваща е и професионалната популярност на основаната от него международна конференция по предприемачество, която за десети пореден път през 2019 г. събра в България учени, ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... на книги, презентации на нови български публикации, организиране на научни и културни форуми, обучение на студенти, двустранно подпомагане на докторанти и млади преподаватели в тяхната научноизследователска дейност и пр.”. По време на срещата бяха обсъдени предстоящи конкретни ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... като автори.  Излезе от печат най-новия сборник с публикации на студенти от специалност Регионално развитие и магистри, изучаващи „Регионален бизнес и мениджмънт“, както и на техни колеги от други специалности в УНСС. Изданието със заглавие „Съвременни концепции за развитие на ...
Възпитаничка на УНСС е новият управляващ директор на МВФ 26.9.2019 г. ... среда в Източна Европа. Автор е на повече от 100 публикации по въпросите на околната среда и икономиката и на учебник по микроикономика. Доц. Кристалина Георгиева и проф. Стати Статев Доц. Георгиева беше член на Съвета на настоятелите, а по-късно и председател на Европейския ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... ръководи семинара „Как да подготвим успешно публикации в реномирани чуждестранни издания“. Останалите участници представиха доклади от широк спектър, които след анализи и преценка ще бъдат изпратени за публикуване във влиятелни международни издания като Journal of Business Venturing ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... ръководи семинара „Как да подготвим успешно публикации в реномирани чуждестранни издания“. Останалите участници представиха доклади от широк спектър, които след анализи и преценка ще бъдат изпратени за публикуване във влиятелни международни издания като Journal of Business Venturing Insights, ...
Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва 22.5.2019 г. ... счетоводството, финансите и финансовия контрол; съвместни публикации на преподаватели, докторанти и студенти в научните издания на двата университета („Обзор исследований в области бизнеса и экономики“ и „Economic Alternatives“); напредък в създаването на Balkans Research Center и др ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University 10.5.2019 г. ... чрез споделяне и трансфер на учебна литература, публикации и др.; обмен на преподаватели, изследователи и служители; развитие на обучителни програми за студенти, преподаватели и служители; организиране на съвместни академични прояви; разработване на индивидуални проекти за академично съдействие и др ...
Докторант от УНСС с отличие за най-добър доклад в Йордания 3.5.2019 г. ... , спечели приза за най-добър доклад от 167 публикации от 49 страни, представени на конференцията ,,2019 IEEE Jordan International Joint Conference on Electrial Engineering and Information Technology (JEEIT)“, организирана от Университета в Аман, Йордания. Докторантът с отличието ...
Публична лекция на Чарлина Вичева, зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК 2.4.2019 г. ... промени и пр. Изследователите от Центъра имат 1400 публикации годишно, достъпът до които е свободен. Чарлина Вичева Знанието е сила, но то трябва да бъде структурирано. Ние сме едно зрънце в глобалното знание и трябва да дадем на политиците най-доброто, за да го приложат на практика, каза ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... двете страни ще си сътрудничат чрез взаимно информиране и публикации за дейности и за по-важни учебни, бизнес и други събития. Представители на „ДСК Транс Секюрити“ ще участват в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции и други прояви в областта на охранителната дейност и ...
Възпитаник на УНСС начело на Световната банка 5.2.2019 г. ... в практика“, както и че „тя има повече от 100 публикации в областта на околната среда и икономическата политика“. Доц. Георгиева е завършила „Политическа икономия“ в УНСС, била е преподавател и член на Съвета на настоятелите на университета В дългогодишната си ...
Възпитаничка на УНСС с първа награда за най-добра публикация на млад социолог 14.12.2018 г. ... световната база данни Scopus. В конкурса с публикации в научни списания участваха социолози до 35-годишна възраст от цялата страна ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... проф. д-р Валентин Гоев. Добрата новина е, че имаме 250 публикации, индексирани в Scopus. До 2012 г. те бяха 50, останалите 200 са след тази година, като през последните две години те са рекордни. За миналата година коефициентът ни е 3.84, т.е. близо два пъти над необходимото, за да получим държавната субсидия за ...
УНСС разширява академичното си сътрудничество с руски университети 11.12.2018 г. ... процес, подготовка и публикуване на съвместни научни публикации, подкрепа на академичния и културен обмен на студенти и др. Ректорът проф. Статев изнесе доклад на тема „Взаимодействие между финансовото и стопанското развитие“ на конференцията “How to Grow Fast: the Foreign Experience of ...
Катедра „Регионално развитие“ се присъедини към Асоциацията за регионални изследвания 28.11.2018 г. ... . Осигурява условия за нови партньорства, за международни публикации и взаимни инициативи, както и пълнотекстов достъп до над 20 индексирани списания. ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... дейност, за която свидетелстват огромният брой публикации с импакт фактор, каза проф. Стефанова. В Голямата конферентна зала Начинанието ни с проф. Статев (който тогава беше първи зам.-ректор) за създаването на факултета е било правилно, защото той не само се вписа, но си извоюва и ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... за която свидетелстват огромният брой публикации с импакт фактор, каза проф. Стефанова. В Голямата конферентна зала Начинанието ни с проф. Статев (който тогава беше първи зам.-ректор) за създаването на факултета е било правилно, защото той не само се вписа, ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... 2017 г. тя се изразява в: 122 научни публикации, статии, студии и монографии, от които 101 са публикувани в научни списания, представени в световни вторични литературни източници и 21 в издания с импакт фактор IF (Web of Science) и/или импакт ранг SJR (Scopus). Най-висока е ...
Достъп до бази данни Scopus и Science Direct 26.6.2018 г. ... научни, технически и здравни публикации с интуитивна функционалност. www.sciencedirect.com    И двете бази данни позволяват отдалечен достъп като за целта е необходимо всеки потребител от УНСС: да има институционален имейл адрес като … ...
Световнопризнатият американски преподавател по маркетинг д-р Радж Рагунатан за „Щастието в ранната кариера“ 15.5.2018 г. ... , че освен световнопризнат автор на публикации в престижни издания, д-р Радж Рагунатан е и водещ на един от най-успешните курсове „Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност“ в платформата за онлайн обучения “Coursera“ с над 200 000 курсисти от ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ 2.3.2018 г. ... изпълнение; в обмена на информация и публикации за дейности и събития; участие на представители на Комисията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и други прояви, организирани от УНСС; съдействие за участие на преподаватели и други представители ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА 1.3.2018 г. ... на БСА; обмен на информация и публикации за важни научни, учебни, бизнес и други събития; участие на наши преподаватели в срещи, експертизи, лекции, консултации, статистически и други проучвания; взаимно съдействие при провеждането на събития и др. Доц. ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Средиземноморската дипломатическа академия 1.3.2018 г. ... и научноизследователски  публикации, на студенти и преподаватели, да организират семинари с участието на лектори от двете институции и др. Проф. Стати Статев, Емил Караниколов, министър на икономиката и възпитаник на УНСС, и проф. Готфри ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... социология” направи публикации по повода на сайта на университета и на катедрата и статия в списание „Социология и икономика”. Получихме поздравителни адреси от възпитаници на УНСС с увреждания с изразена благодарност към университетското ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД 7.12.2017 г. ... информиране и обмен на информация и публикации за важни научни, бизнес и други събития, организирани от страните по договора, презентации, лекции, конференции, срещи и други прояви, участие на преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“ в срещи, ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... му дейност и последните му публикации са посветени на използването на новите технологии и социалните медии в дипломацията, на приложението на мениджмънта в дипломацията и др. Създал е и поддържа блог за обучение “Diplo Learning corner” и сайта ...
Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България 28.11.2017 г. ... информиране и обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни научни, учебни, бизнес и други събития от Патентното ведомство и УНСС, респ. катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“; съдействие за участие на представители на ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... сериозен подбор на материали за публикации, посочи той. Д-р Радостин Вазов Поздравителен адрес до участниците във форума бе поднесен от проф. д-р инж. Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... на катедрата, научните проекти и публикации, учебниците и учебните помагала, научните форуми, партньорствата и сътрудничествата, учебните практики. Ние сме един екип, завърши проф. Йовкова и пожела успех на конференцията.. По време на форума Проф. ...
Юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания" 7.11.2017 г. ... на специалността, автор на 190 публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история. Линк към събитието ...
Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС 31.10.2017 г. ... на специалността, автор на 190 публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история. В голямата конферентна зала Проф. Георги Янков   На събитието в голямата конферентна зала ...
Kонкурсна кампания за определяне на носители на именни стипендии и стипендия „Хуауей – ИКТ“ на Фондация „Еврика“ 11.9.2017 г. ... , олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” /до 3 ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи ...
Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач 29.3.2017 г. ... към присъстващите, с примери и публикации, лекторът насочи вниманието към същината на предприемаческата дейност и пазара в България. Повече от 90% от българските компании и домакинства изпитват сериозна необходимост от подобряване на ефективността – промени, ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... март т.г., на база на академични публикации, цитати и свързаните с тях показатели, проф. Манкю зае място сред 50-те най-влиятелни икономисти в света (от близо 50 000). Доц. Желев изнесе лекция на тема ‘’Конкурентоспособност на постсоциалистическите ...
Преподаватели от УНСС в Правния съвет към президента 21.3.2017 г. ... процес. Има много научни публикации, студии и монографии, посветени на  наказателното процесуално право. Била е председател на Комисията по помилванията при президента на Републиката (2001-2016 г.), член на Консултативния съвет по законодателството в ...
Наш преподавател e рецензент в списание Journal of Cleaner Production 15.3.2017 г. ... първо място в категорията за топ публикации в областта на устойчивото развитие сред 20 международни списания. До февруари 2017г. д-р Божикин е изготвил 28 рецензии на статии, изпратени за публикуване в списанието.  Част от тях, след като са преработени, са ...
Обучение на автори на публикации в индексирани издания 15.12.2016 г. ... време на обучение на автори на публикации в индексирани издания, което се проведе в университета. По време на обучението в голямата конферентна зала Не е необходимо да ви убеждавам колко важно е да се публикува в индексирани издания, изтъкна ...
УНСС ще си партнира с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами 24.11.2016 г. ... взаимен обмен на информация и публикации за научни, учебни, бизнес и други събития, участие на представители на АСЕРИ в презентации пред студенти, изнасяне на лекции, провеждане на конференции, семинари и други прояви, организирани от нашия университет ...
Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС 24.11.2016 г. ... на УНСС и възможностите за публикации в англоезичното периодично научно списание „Икономически алтернативи“. Разговорите около кръглата маса Д-р Ли заяви, че неслучайно е избрал да посети нашия университет по време на своята ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... скрупульозно проучване на всички публикации по политическа икономия у нас през последните години, опитвайки се да опише многообразието от гледни точки и тенденции в нейното развитие. В своя анализ той завършваше с предложение да се продължат изследванията и пренос на ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... постави необходимостта от публикации в чужди издания и ползването на наши добри практики в образователната система на чуждестранни университети. За пример той посочи публикуваната в Москва монография за фирма „Дискордия“, залегнала вече в учебните ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... постави необходимостта от публикации в чужди издания и ползването на наши добри практики в образователната система на чуждестранни университети. За пример той посочи публикуваната в Москва монография за фирма „Дискордия“, залегнала вече в учебните ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... проф. Първанов постави необходимостта от публикации в чужди издания и ползването на наши добри практики в образователната система на чуждестранни университети. За пример той посочи публикуваната в Москва монография за фирма „Дискордия“, залегнала вече в учебните програми на ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... на съвместни научни изследвания и публикации, за участия в бъдещи международни научни форуми и за стартирането на проучвателна работа за кандидатстване по международни изследователски и образователни програми. Чуждестранните колеги  заявиха интерес за участие в ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ 27.5.2016 г. ... получат по-висока оценка, включително и с публикации, категоричен бе ректорът. Като голямо предизвикателство определи проф. Статев проблематиката на провеждания форум. Той изрази убеденост, че проявата ще се утвърди като традиционна и ще стане образец за другите факултети ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Международната банка за икономическо сътрудничество 26.5.2016 г. ... обмен на информация между двете институции, публикации за важни научни, учебни, бизнес и други съвместни прояви, участие на представители на банката в презентации, лекции, семинари, конференции и обучение в УНСС, а на наши преподаватели - в експертизи, консултации, статистически и други ...
Трета научна студентска конференция по икономическа политика 13.5.2016 г. ... ни е всички да получите своите първи публикации, конкретизира  гл. ас. д-р Ивайло Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“. Участието ви днес има и допълнителни измерения, насочи той вниманието на студентите към възможностите за стаж в държавните институции на ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... снимката долу). Тя има над 120 участия и публикации в радио „Вокс” и като репортер на „Вестник на УНСС”. В категорията „Бакалавър по политически науки” бяха излъчени победител и двама подгласници. Наградите бяха връчени от Антони ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... позиции, взаимен обмен на информация и публикации, провеждане на важни научни, учебни, бизнес и други събития, както и осъществяване на съвместни образователни, изследователски и практико-приложни проекти. Двете страни ще си сътрудничат в организирането на съвместни научни прояви ...
Проф. д-р Благой Колев за втори мандат ще бъде академичен омбудсман 28.1.2016 г. ... (2003 – 2011 г.). Автор на близо 140 публикации в страната и чужбина. Авторитетен учен и любим преподавател на няколко поколения студенти ...
Проф. д-р Благой Колев за втори мандат ще бъде академичен омбудсман 17.12.2015 г. ... (2003 – 2011 г.). Автор на близо 140 публикации в страната и чужбина. Авторитетен учен и любим преподавател на няколко поколения студенти ...
Представители на катедра "Недвижима собственост" посетиха Технологичния институт в Кавала 13.7.2015 г. ... и възможностите за отпечатване на научни публикации на наши колеги в издания на университета–партньор. По време на посещението преподавателите от катедра „Недвижима собственост” разгледаха материалната база на Технологичния институт в Кавала, както и ...
Наш преподавател с активно участие на голям научен форум в Пекин 10.6.2015 г. ... мащаб; организиране на конференции и публикации. Китайският институт по електроника е национално академично дружество, което е част от Китайската асоциация за наука и технологии към Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай. CIE е основан през 1962 г ...
Докторанти на катедрата с отличия в конкурс 13.3.2015 г. ... науки получиха докторантските публикации на д-р Мариета Христова и д-р Тодорка Кинева. И двете разработиха дисертациите си в катедра "Икономическа социология". ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... на икономиката и обществото, както и за публикации в научните издания на Висшето училище по икономика. Договорът между българския и руския университет бе подписан на 23 октомври. След срещата проф. Владимир Автономов изнесе публична лекция пред преподаватели и студенти от УНСС. ...
Безплатен свободен достъп до новия InCites 2.0 15.10.2014 г. ... е включен и продуктът за оценка на научните публикации InCites, чиято нова версия 2.0 предлагаме за свободно ползване до края на 2014г ...
Главният редактор на научното списание „Паноикономикус“ в УНСС 14.10.2014 г. ... на Нови Сад, Сърбия. Автор на много книги и публикации. Член е на борда на Сръбската национална банка, на Изпълнителния съвет на Асоциацията на икономистите в Сърбия, президент на Асоциацията на икономистите във Войводина и др. Ръководи департамент по европейска икономика и бизнес във ...
Международна конференция „Западните Балкани и Европейският съюз. Поуки от последното разширяване на ЕС и предизвикателствата пред бъдещата интеграция“ 9.10.2014 г. ... 2015 г. в Париж. Ще организираме и публикации от тях в български, сръбски и гръцки издания, даде информация за предстоящите събития проф. Ксавие Рише. Основното предизвикателство е дали Европейският съюз има позитивно влияние върху Балканите, подчерта проф. Николай Неновски от ...
Публична лекция на проф. Робърт Хисрич, световен авторитет в областта на предприемачеството 8.10.2014 г. ... учен е автор на много книги и публикации, консултант на фирми като „Алкоа“, „Бритиш Петролеум“, „Ситикорп“, „Диджитъл икуипмънт“, „Бостън Файв“, международен лектор по успешно предприемаческо поведение и маркетинг в глобална, мултикултурна бизнес среда. Отляво ...
Шеста международна конференция „Предприемачески/управленски иновативни стратегии и поведение в глобална мултикултурна среда” 19.9.2014 г. ... пет конференции, освен реферираните публикации в сборника с доклади от конференцията, избрани доклади ще бъдат публикувани в международните списания International Review of Entrepreneurship (IRE) и International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT), ...
Четвърти възпитаник на УНСС – председател на НСИ 12.6.2014 г. ... почти 30 години. Автор е на редица научни публикации в областта на демографската статистика и регионалните статистически сравнения, поместени в български и чуждестранни издания ...
Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров 16.5.2014 г. ... на метални структури“, на над 140 научни публикации у нас и в чужбина, на близо 100 доклада на международни форуми.  Част от разработките му са по програми на ЕС, НАТО и МААЕ, създател е на нови материали с уникални свойства. Проф. Статев изтъкна още работата на акад. ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... на всеки от студентите-докладчици сборник с публикации от конференцията. Потърсете многообразието от туристически алтернативи, насочете се към новите пазарни ниши, за да бъдете първооткриватели и да се реализирате успешно, обърна се проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет ...
Среща-дискусия за новия маркетинг и съвременния потребител 20.2.2014 г. ... , лектор, консултант и автор на книги и публикации, разгледа пред аудиторията съвременните тенденции в развитието на маркетинга. Той се спря на еволюцията от „Грам, стотинка, сантиметър“ до новостите и условията, които диктуват маркетинга като бизнес, а не като управленска ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... , известен публицист, автор на над 500 публикации у нас и зад граница. Ректорът изтъкна и многобройните му специализации в европейски и американски университети, стотиците му студенти от цял свят, работата му като експерт в Международната организация на труда и Световната банка, ...
Публична лекция на проф. дфн Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.1.2014 г. ... известен публицист, автор на над 500 публикации у нас и зад граница. Ректорът изтъкна и многобройните му специализации в европейски и американски университети, стотиците му студенти от цял свят, работата му като експерт в Международната организация на труда и Световната ...
Наши студенти сред първите в националния конкурс на Софийския форум за сигурност 9.12.2013 г. ... страницата на Софийски форум/раздел "Публикации" http://www.sofiaforum.bg/front/rtf ...
Публична лекция и дискусия за "Наследството на Роналд Коус: достиженията на новата институционална икономика" 20.11.2013 г. ... на Роналд Коуз и посочи, че две публикации са в основата на нобеловата му награда, като и двете са задължителни четива за всеки студент по икономика. Първата е публикувана в далечната 1937 г. под заглавие „Природата на фирмата“, а другата е от 1960 г. – „Проблемът на ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... програмите на ЕС, да участват в научни публикации и форуми. В документа е посочено също разработването на програми за обучение и изследвания в областта на правата на човека и повишаване  информираността на обществото в този област. Предвидена е и размяна на специалисти в ...
Трима наши студенти са сред авторите на „Поколение Европа“ 4.6.2013 г. ... , Грета Петрова присъства с две публикации -  „Енергийната либерализация на Европа – химера или реалност?“ и „ЕРАЗМисли – обединени в многообразието“, а есето на Десислава Иванова е на тема „А след училище – накъде?“.  Второто издание на ...
Шести премиер, 13-и финансов и 6-и външен министър от УНСС 5.6.2013 г. ... анализ”. Има редица научни публикации у нас и в чужбина в областта на инвестиционния анализ, финансите и повече от сто статии, рецензии и коментари. Доц. Орешарски беше зам.-министър на финансите в правителството на Иван Костов, министър на финансите в коалиционното ...
Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г. 22.4.2013 г. ... представени реферати на най-новите публикации на преподавателите по социология от двете катедри. Студентският научен форум е организиран по инициатива на Клуба на социолога от УНСС и реализиран от Регионалният изследователски център „Балканите-Европа”, съвместно ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... , негови научни и научно-приложни публикации са преведени на 12 езика. Ректорът  жалонира сътрудничеството на университета с военното ведомство през годините, като посочи примери за най-добро взаимодействие в значими съвместни научни прояви, осигуряване на студентски ...
Студентска научна сесия по социология 19.4.2013 г. ... представени реферати на най-новите публикации на преподаватели по социология в двете катедри. Студентският научен форум бе организиран по инициатива на Клуба на социолога при УНСС от регионалния изследователски център „Балканите-Европа”, съвместно с катедра „Социология” ...
Научна сесия между катедрите на УНСС и ЮЗУ 27.4.2013 г. ... представени реферати на най-новите публикации на преподавателите по социология от двете катедри. Студентският научен форум е организиран по инициатива на Клуба на социолога от УНСС и реализиран от Регионалният изследователски център „Балканите-Европа”, съвместно с катедра ...
Съюзът на икономистите в България на Общо отчетно-изборно събрание избра проф. д.ф.н. Кръстьо Петков за председател на Управителния съвет на Съюза на Икономистите в България 23.3.2013 г. ... сърбски / хърватски език. Има над 500 публикации - книги, студии, статии, доклади и др. След 1990 г. повечето от публикациите му са в чужбина. КАКВО ОЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЗА ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ: http://www.kpetkov ...
Семинар на световноизвестното издателство Emerald 18.3.2013 г. ... Reuters за включване на неговите публикации – книги, списания, серии в базата данни Web of Science/ Book Citation Index. Преди семинара ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев прие и разговаря с  Джо Шарокс и гостите от британското издателство. (на ...
гл. ас. д-р Донка Никова беше избрана за доцент в катедра „Икономическа социология” към ОИФ на УНСС. 23.3.2013 г. ... – БА степен   По-важни публикации Никова, Д. (2012) Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия. София, Издателски комплекс - УНСС. Никова, Д. (2012) Методическо ръководство за организиране, провеждане и оценяване на учебната студентска практика ...
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев оглави фонд „Научни изследвания“ 20.2.2013 г. ... в България. Има над 130 публикации в български и международни научни списания, книги, доклади на симпозиуми, конференции и семинари, от които 53 на английски език (5 от тях в реферирани издания и издания с ИМПАКТ фактор). Проф. д.ик.н. Пламен ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" - випуск 2012 27.11.2012 г. ... в престижни международни публикации   Отличничката на випуска - г-ца Юлиана Григорова   Задоволство сред присъстващите гости от представянето на абсолвентите   На първия ред - част от присъстващите гости   Проф. Кисимов - момент ...
Книга за Йоханес Гербер бе представена от катедра „Национална и регионална сигурност“ 21.11.2012 г. ... и отбраната и др. В сборника са събрани публикации на Йоханес Гербер, отзиви за него и албум със снимки, много от които са запазили мигове от посещенията му у нас. Третокурсниците от специалността "Икономика на отбраната и сигурността" Това е много интересна книга със ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... трафик на малки оръжия. Автор е на над 80 научни публикации и има участие в редица национални и международни изследователски проекти по въпросите на отбранителното бюджетиране, прозрачност и отчетност на разходите за отбрана, отбранителната индустрия, модернизацията на въоръжените сили, ...
Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... . Многото  академични постижения, над 132 публикации в страната и чужбина,  заслужено му донесоха наградата. ,,Аз не мога да бъда първи, след мен идва друго поколение!”, уточни проф. Благой Колев.. Гл. ас. Петър Станков от катедра „Икономикс“ стана вторият носител на приза ...
УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти 19.11.2012 г. ... хил. лв. - за подготовката на дисертационен труд, публикации на свои трудове в научни издания, както и за осъществяването на мобилност. Командировките в чужбина ще намират израз в участие на наши докторанти в аналогични мероприятия, организирани от западни университети, както и извършване на ...
В библиотеката се проведе обучение за работа с дигитални ресурси 28.3.2012 г. ... проведе обучение за работа с платформите с научни публикации Science Direct, Scopus и Web of Knowledge. Обучението бе организирано от Министерството на образованието младежта и науката, съвместно с библиотеката на УНСС и издателствата Elsevier и Thomson Reuters. Върху огромната роля на актуалната ...

Предстоящо

31 results found
Годишна международна научна конференция на Kaтедра "МИО и бизнес" 28.7.2020 г. ... и в електронен сборник с публикации от конференцията. Повече информация и заявка за участие ще намерите в прикачените файлове. Очакваме ...
Уебинар "Авторски права при обучението в онлайн среда" 26.6.2020 г. ... , автор е на десетки научни публикации по проблемите на правната закрила на резултатите от творческата дейност. Провеждал е обучения на учители и на университетски преподаватели по въпросите на създаването и използването на интелектуални резултати в учебния ...
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ 26.2.2020 г. ... модели, запазени марки, публикации, продуктови листи, рекламни материали, търговски брошури и др. (0÷5 т.)   7.Възможност и обхват на реализация – направено проучване, откупена интелектуална собственост, направено внедряване, ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2019-2020 3.9.2019 г. ... , олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество  и други; Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и ...
Конкурс за приложно-изследователски проект 1.5.2019 г. ... резюме на научните и експертни публикации. Изборът за изпълнител на приложно-изследователския проект ще протече в два етапа: На първият етап кандидатите ще бъдат класирани по документи от ръководството на  Дипломатическия институт; ...
Дискусия на тема: Докторантурата по социология образователна степен и/или професионална социализация в науката? 13.3.2019 г. ... се съди поброя докторантски публикации в рецензирани и индексирани списания, по броя надокторските защити и по броя на реализиралите се в академията докторанти.Националната конференция по социология възникна като инициатива заради все по-остро усещащото се ...
Публична лекция на съдия Джийн Пратер по въпросите на правната етика 8.10.2018 г. ... Пратер е автор на множество публикации, касаещи етиката и професионалното поведение и е лектор по тези въпроси, а също и по процесуална практика и процедури. Преди да стане федерален съдия е била медиатор и арбитър към Американската арбитражна асоциация, ...
Втора национална докторантска конференция по социология 18.3.2019 г. ... се съди по броя докторантски публикации, по броя на докторските защити, и по броя на реализиралите се в академията докторанти. Националната конференция по социология възникна като инициатива заради все по-остро усещащото се напрежение между „двете ...
Kурс по сравнителен граждански първоинстанционен процес 16.3.2018 г. ... в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Той има публикации по теми, свързани с гражданския процес, медиацията и правната етика в американски, английски, български, немски, румънски и френски издания.  Брайън Мърфи  Брайън Мърфи е юрист и дипломат с дългогодишна международна практика с ...
Курс „Решаване на споровете в договорите FIDIC” 28.3.2018 г. ... на българските преводи на книгите на FIDIC. Има публикации по проблемите и прилагането на  договорните условия на FIDIC в България. Ръководил е курсовете на БААИК и САБ по прилагането на договорните условия на FIDIC в България. Обучението е предназначено: за архитекти, инженери, юристи и ...
БСА обявява конкурс за най-добра публикация на млад социолог 25.4.2018 г. ... конкурса могат да участват млади социолози с публикации в български или чужди научни списания. Текстовете, представени в конкурса, да са публикувани в периода 01.01.2010-31.12.2017 г. Участниците в конкурса да са били на възраст до 35 години към датата на публикуване на текста, представен в ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията.  Авторите на докладите, които се нуждаят от ...
Стипендии на фондация "Еврика" 7.9.2017 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ...
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на ...
Обучение на автори на публикации в индексирани издания 30.11.2016 г. ... конферентна зала ще се проведе обучение на автори на публикации в индексирани издания. По време на обучението ще бъдат представени новите изисквания за публикуване в Годишник и Научни трудове на УНСС ...
"Комуникационни предизвикателства пред българското председателство на Съвета на ЕС" 25.11.2016 г. ... ЕС Емилия Хубавенска, специалист „Комуникации и публикации“ към DG Connect (Directorate General) на Европейската комисия, Брюксел Златка Димитрова, координатор на „Образование България 2030“ Кирил Вълчев, автор на обзорното политическо предаване „Седмицата“ на Българското ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията. Авторите на докладите, които се нуждаят от ...
Стипендии на фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ 15.10.2015 г. ... учени, които разработват проекти или подготвят публикации по определена тема. Стипендиантите имат възможност да специализират в швейцарски университети, институти, изследователски центрове и други институции с университетски статут. Крайният срок за изпращане от кандидатите на необходимите документи ...
<b>Ежегодни награди на Фондация "ЕВРИКА" за изявени студенти</b> 8.10.2015 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 8.9.2015 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” (до 3 страници). Най-добрите ...
Лекция на проф. Робърт Хисрич на тема: "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 1.10.2014 г. ... в различни международни форуми. Автор е на голям брой публикации, а книгите му по предприемачество и маркетинг са сред най-продаваните в света. Книгата „Предприемачество: стартиране, развитие, и управление на ново предприятие“ има девет издания и е преведена на девет езика. Консултирал е фирми като „Алкоа“, ...
Лекция-среща на тема "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 25.9.2014 г. ... на различни международни форуми. Автор е на голям брой публикации, а книгите му по предприемачество и маркетинг са сред най-продаваните в света. Книгата "Предприемачество: стартиране, развитие, и управление на ново предприятие" има девет издания и е преведена на девет езика. Консултирал е фирми ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 18.9.2014 г. ... имат публикации по правни въпроси или опит в сравнително-правни и криминологични изследвания, статистически и социологични анализи, създаване и управление на бази данни и други специфични умения според ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 5.9.2014 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  (до 3 ...
Десета юбилейна международна научна конференция на тема: "Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно" 2.10.2014 г. ... на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията. В срок до 15 септември ще бъдете уведомени за становището на рецензентите по вашите доклади. Краен ...
Конкурс за стипендия на Дипломатическия институт 2.10.2013 г. ... комисия. Списък и резюме на научните и експертни публикации. Желаещите да участват трябва да изпратят необходимите документи до 15.11.2013 г.: на електронна поща: bdecheva@mfa.bg на пощенски адрес: София 1040, ул. „Алфред Нобел” №2 Класиране и избор на кандидата: Кандидатите с одобрени документи ...
Стипендии на фондация "Еврика" 17.9.2013 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други документи за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и т.н.; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 2.10.2013 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ( до 3 страници). За изпратените ...
Семинар на тема: „Как български автори могат да публикуват в Emerald?“ 7.3.2013 г. ... Reuters за включване на неговите публикации – книги, списания, серии в базата данни Web of Science/ Book Citation Index. По този начин българските автори, които публикуват в Emerald, ще влязат бързо в международния обмен на цитирания и научни референции. Семинарът ще ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 13.9.2012 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ( до 3 страници). За допълнителна ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене