Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 24 декември 2018 11:44

Специалности

Специалност "Счетоводство",
редовна форма на обучение

Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключително широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Няма сфера на социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова и др. – където счетоводните знания да не намират приложение. В условията на пазарно стопанство счетоводството е основната стопанска и информационна система за формулиране и вземане на управленски решения. Счетоводно-познавателния процес се утвърди като логическо единство на базисно икономическо изследване, счетоводно отразяване и вътрешнофинансов контрол над стопанските операции, стопански и финансов анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансова дейност на предприятието във взаимните им връзки, зависимости и обусловености.

Висшето счетоводно образование се основава на световните постижения в тази област. Това се отразява на актуализирания учебен план за специалността с акцент върху съвременните дисциплини “Финансово счетоводство”, "Управленско счетоводство", “Банково счетоводство”, “Одитинг”, “Финансово-стопански анализ” и др. Методиката на преподаването е съобразена с изискванията за привеждане на националната счетоводна теория и практика към европейските и световните стандарти. Обучението е в унисон с българското счетоводно законодателство в условията на всестранно използване на системи от компютърни мрежи.

Специалност "Счетоводство и контрол",
дистанционна форма на обучение

Специалност "Финанси и счетоводство
с преподаване на английски език", 
редовна форма на обучение