Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение,спец.Счетоводство със спец. Финансова отчетност

петък, 11 март 2016 15:34 /
Начало:
вторник, 12 юли 2016 14:00
Край:
вторник, 12 юли 2016 19:00
Място:
1039 А
Подробности:

С Ъ О Б Щ E Н И Е

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“- 1 Г.; 1.5 Г. И „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СЛЕДНИТЕ:

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“; „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“; „СЧЕТОВОДСТВО И БИЗНЕС АНАЛИЗ“

ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ СЛЕДНИЯ РЕД:

  1. НА 11.07.2016 Г. / ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 14.00 Ч. – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ – СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 1 ГОД. - В ЗАЛА 1039-А;

 

  1. НА 11.07.2016 Г. / ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 14.00 Ч. – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „СЧЕТОВОДСТВО И БИЗНЕС АНАЛИЗ“ – В ЗАЛА 1039;

 

  1. НА 12.07.2016 Г. / ВТОРНИК / ОТ 14.00 Ч. – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“- В ЗАЛА 1039-А

 

  1. НА 13.07.2016 Г. /СРЯДА/ ОТ 9.00 Ч. – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ – СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 1.5  Г. – ЗАЛАТА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНО

 

  1. НА 15.07.2016 Г. / ПЕТЪК / ОТ 9.00 Ч. – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“ В ЗАЛА 1039-А

 МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ

 В КАБИНЕТ 1040 /            на хартиен и електронен носител заедно с молбата подписана от научния ръководител/  НАЙ-КЪСНО ДО 24.06.2016 Г.