Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: петък, 30 юли 2021 11:01

На вниманието на всички преподаватели от кат. "Счетоводство и анализ" .

Критерии и правила за оценяване и класиране на конкурсен принцип на научните трудове, издавани от УНСС със средства от целева субсидия за НИД

 

Списък на учебните дисциплини в дистанционна форма на обучение и инструкции за разработване на учебници до края на учебната 2018/2019 г.

 

Указания относно удължавенето на трудовите правоотношения с хабилитирани преподаватели в УНСС при навършване на 65 годишна възраст.

 

На Вниманието на преподавателите и докторантите към катедра "Счетоводство и анализ" с Решение на АС № 4 / 07.07.2021 г. са приети: Политика за почтеност в академичното творчество и Правила за електронна проверка на оригиналността на академичното творчество.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правилник за атестиране на академичния състав на УНСС (1).docx - 94 KB

image/pjpeg CCI07072020_00000.jpg - 504 KB

image/pjpeg CCI07072020_00001.jpg - 290 KB

application/pdf Формуляр за научни трудове, предлагани за дключване в издателския план.pdf - 37 KB

application/pdf Политика на УНСС за почтеност в академичното творчество.pdf - 180 KB

application/pdf Правила на УНСС за електронна проверка на оригиналността на академично творчество.pdf - 139 KB