Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: вторник, 06 юли 2021 9:51

Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ"

Защитата на магистърски тези за студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" 1 г. , 1.5 г. и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" , "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"  и "Счетоводство и бизнес анализ", ще се проведе присъствено на 11 и 12 октомври 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1039-А.

ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ  2021 Г., ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ НАЙ-КЪСНО ДО 28.09.2021 Г. СВОИТЕ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ОДОБРЕНИЕ.

СРОКА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИТE И ОДОБРЕНИ ОТ НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ Е 30.09.2021 Г. В КАБИНЕТ 1040 - КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ".

ВАЖНО!

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук.
ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител.

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител.

2а. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

3. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от тук

СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА В КАБИНЕТ 1040

Задължително  в срок до 30.09.2021 г. всеки студент, проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

Рецензиите на магистърските тези може да получите в кабинет 1040 на  08.10.2021 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.