Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: сряда, 02 януари 2019 10:48

Защита на магистърски тези

ПРАВИЛА за защита и оценяване на магистърски тези

 

ПРЕДИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.).

Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Магистър“:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук.
ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител.

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител.

2а. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

3. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

ДАТИ И СРОКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТОЯЩИ ЗАЩИТИ

Краен срок за представяне на магистърските тези за предстоящите защити през

м. март: 25 февруари 2019 г.

Получаване на рецензии на магистърските тези за предстоящите защити през

м. март: 7 март 2019 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в кабинет 1040

Защитата на магистърски тези за студентите завършили ОКС "Магистър" - редовна форма на обучение, ще се проведе в периода 11 - 13 март 2019 г. , като допълнително ще бъде качена информация за разпределението то дати и зали и часа на провеждане.

   Специалност /Специализация            Дата               Час       Зала    

Специалност „Счетоводство“ (1 г.) и (1.5 г.)

с научен ръководител: проф.д-р Стоян Стоянов

 

Специалност „Счетоводство“ със специализация

„Финансова отчетност“ (1 г.) и спец. "Счетоводство" (1.5 г.)

с научен ръководител: проф.д-р Снежана Башева

Специалност „Счетоводство“ със специализация

 „Счетоводство и стандартизация в публичния сектор“ (1 г.) и

спец. "Счетоводство" (1.5 г.)

с научен ръководител: проф.д-р Даниела Фесчиян

 

Специалност „Счетоводство“ със специализация

"Счетоводство и бизнес анализ"  (1 г.) и спец. "Счетоводство" (1.5 г.)

с научни ръководител: проф.д-р Емилия Миланова

Специалност „Финанси и счетоводство 
с преподаване на английски език“ (1 г.)
- - -