Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 21 октомври 2020 10:41

Защита на магистърски тези,

Уважаеми студенти,

Защитата на магистърските тези за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" , "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"  и "Счетоводство и бизнес анализ", ще се проведат на 26 и 27 октомври  2020 г. - онлайн

Срока за предаване на магистърските тези в готов вид в кабинет 1040 - катедра "Счетоводство и анализ" е 13 октомври 2020 г.

Връщане на рцензиие на 22 и 23 октомври 2020 г. от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. в кабинет 1040.

Защитите ще се проведат онлайн, разпределението по специалности вижте по-долу.

Важно!

Изискванията за представяне на магистърските тези в готов вид са следните:

1. Магистърските тези трябва да бъдат предадени в кабинет 1040 най-късно до 13 октомври 2020 г. на хартиен и електронен носител заедно с молба за явяване на защита и декларация за авторство. Молбата и декларацията може да изтеглите от по-долу или да получите в кабинет 1040.

2. Електронния носител трябва да бъде надписан с трите имена на дипломанта, факултетния номер, темата и научния ръководител.

3. Титулната страница на магистърската теза трябва да бъде подпасана от научния ръководител на дипломанта.

ПРЕДИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.).

Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Магистър“:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук.
ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител.

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител.

2а. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

3. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от тук.

 

Моля, използвайте следния линк за включване в заседанието:

 Join Microsoft Teams Meeting

(натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху линка)

 или

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcxMTE3ZWQtNzdmZS00ZWU2LTkxNzgtNjBiNjQwMTRhYWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%2283f43611-3b29-49a6-bb5d-2fd64b259cab%22%7d

Моля включете се 15 минути по-рано от определения час за защита , според графика по-долу.

   Специалност /Специализация            Дата               Час       Зала    

 Специалност „Счетоводство"  със срок на обучение 1 г. и 1.5 г.

26.10.2020 г.

9.00

онлайн

 Специалност „Счетоводство“ със специализации "Финансова отчетност"

26.10.2020 г. 14.00 онлайн

Специалност "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и бизнес анализ"

27.10.2020 г. 9.00 онлайн

Специалност "Счетоводство "със специализация

"Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"

27.10.2020 г. 14.00 онлайн