Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 16 март 2020 12:36

Защита на магистърски тези,

Уважаеми студенти,

Защитата на магистърските тези определени за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" определени за 18 и 19 март 2020 г. се отменят съгласно заповед № 631 от 13.03.2020 г. на Ректора на УНСС. Съгласно тази заповед се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи / магистърски тези / от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл.

Допълнително ще бъдат насрочени дати за защита на магистърските тези. Следете на сайта на катедра "Счетоводство и анализ"

ПРАВИЛА за защита и оценяване на магистърски тези

 

ПРЕДИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.).

Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Магистър“:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук.
ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител.

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител.

2а. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

3. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

ДАТИ И СРОКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТОЯЩИ ЗАЩИТИ

Краен срок за представяне на магистърските тези за предстоящите защити през

м. март:    28. 02. 2020 г. 

Получаване на рецензии на магистърските тези за предстоящите защити през

м. март :  12 март 2020 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в кабинет 1040

Защитата на магистърски тези за студентите завършили ОКС "Магистър" - редовна форма на обучение, ще се проведе на 18 и 19 март от 9.00 ч. в зала 1039-а, както следва:

   Специалност /Специализация            Дата               Час       Зала    

 

Специалност „Счетоводство" с научен ръководител : проф. д-р Снежана Башева

и спец. "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност"

с научен ръководител също проф. д-р Снежана Башева

18.03.2020г. 9.00 1039-а

 

Специалност „Счетоводство“ с научен ръководител : проф. д-р Даниела Фесчиян

и спец. "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и стандартизация в

сектор" с научен ръководител също проф. д-р Даниела Фесчиян

19.03.2020 г. 9.00 1039-а