Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: сряда, 25 януари 2023 15:47

Защита на магистърски тези през м. МАРТ 2023 г. за студентите от ОКС "Магистър" редовна и дистанционна форма на обучение

Защитата на магистърските тези, ще се проведе както следва:

1. За студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" редовна форма на обучение, ще се проведе  на 20.03.2023 г. от 9.30 ч. в зала 1039-А.

2. За студентите от ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение гр. София, ще се проведе на 21.03.2022 г. от 9.30 ч. в зала 1039-А.

ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. МАРТ 2023 Г., ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ НАЙ-КЪСНО ДО 04.03.2023 Г. ВКЛ. СВОИТЕ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ОДОБРЕНИЕ.

ГОТОВИТE И ОДОБРЕНИ ОТ НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, МОЖЕ ДА ПРЕДАДЕТЕ НА 6, 7 И 8 МАРТ 2023 Г. ВКЛ. В КАБИНЕТ 1040 - КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ"

ВАЖНО!

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук.
ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента.

За студентите от дистанционна форма на обучение, молбите се подават  от 09.01.2023г. до 27.01.2023 г. на e-mail: [email protected]

За студентите от редовна форма на обучение, молбите и декларациите се предават заедно с магистърската теза  на посочените дати  6,7 и 8 март 2023 г.. За редовна форма на обучение не се подават предварително молби за явяване на защита.

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от  студента.

2а. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

3. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от тук

СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА В КАБИНЕТ 1040

Задължително  в срок до 08.03.2023 г. всеки студент, проверява своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) за редовна форма на обучение в отдел „Студенти-Магистър“ , за дистанционна форма на обучение в ЦДО гр. София / 6, 7 и 8 март/,  и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Печат или бележка от библиотеката на УНСС, удостоверяващи, че студентът не дължи книги.

4. Копие от диплома за средно образование.

5. Копие от диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

За студентите от редовна форма на обучение:  Рецензиите на магистърските тези може да получите в кабинет 1040 на  15.03.2023 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

За студентите от дистанционна форма на обучение: Рецензиите ще бъдат изпратени  на университетските имейли на студентите най-късно един ден преди защитата.