Катедра "Счетоводство и анализ"

Преподавател от катедрата спечели първо място на състезание за най-добра научна разработка

петък, 26 юли 2019 9:41

Преподавател от катедрата спечели първо място на състезание за най-добра научна разработка

Гл. ас. д-р Радка Андасарова се класира на първо място в категория „Постдокторанти“ в Четвъртото издание на конкурса за най-добра научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика. Тя представи разработка на тема „Capital Adequacy of Commercial Banks in Bulgaria: Impact Strategies”.

Състезанието се проведе в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0012 Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Прикачени файлове:

image/pjpeg RAndasarova2.jpg - 93 KB

image/pjpeg RAndasarova1.jpg - 84 KB

image/pjpeg RAndasarova3-1.jpg - 92 KB

Галерия снимки от Преподавател от катедрата спечели първо място на състезание за най-добра научна  ...