Катедра "Счетоводство и анализ"

Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения"

четвъртък, 15 юни 2017 15:45

ПОКАНА

 

Уважаеми студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели,

Стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.009-0012  „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС. 

Общата цел на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. 

Специфичните цели са:

- подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация;

- повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии;

- създаване на стимулираща среда за резултатна НИД;

Дейностите, които се предвижда да се извършват по проекта, включват:

1. „Развитие и усъвършенстване на трансверсални умения“ - провеждане на организирано обучение на студентите в ОКС „магистър“, докторантите, постдокторантите, младите учени и преподавателите в 2 специализирани курса по следните дисциплини: „Интелектуална собственост и защита на авторското право“ (120 астр. часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на изследователските трудове. Използват се съвременни технически средства за обучение. Сертифициране на резултатите от обучението по Националната квалификационна рамка (ниво 8), съвместима с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот. 

2. „Научноизследователска мобилност в чужбина“ – целта на дейността е да се предостави на всички целеви групи, участващи в проекта, възможност за научно и професионално развитие чрез свободно движение в Европейската мрежа за изследователско партньорство, която е част от ЕИП. Дейността предвижда провеждане на научноизследователска мобилност и свързани с нея дейности (конференции, семинари, курсове) в университети и изследователски институти и организации: Икономическия университет Братислава, Университета „Пиер Мендес Франс“ – Гренобъл, Солунския университет „Аристотел“, Университета „Ал. Куза“ – Яш, Университета в Перуджа, Икономическия университет в Познан, Университета в Лодз, Икономическия университет в Прага, Института за икономически и индустриално инженерство  към СО РАН, Новосибирския държавен университет. Мрежата работи в тясно сътрудничество с мрежата PGV. Провеждане на консултации с водещи учени от университета в съответната област и на експертизи на качествата на дисертационния труд.

3. „Разпространение на научното знание“ – създаване на стимулираща среда за насърчаване публикационната активност на всички целеви групи, включени в проекта. В рамките на проекта ще продължи организирането и провеждането на тематични научни конференции с международно участие. Ще продължи и издаването на „Докторантски етюди“, които ще бъдат издадени като „Изследователски етюди“. Ще продължи и провеждането на Конкурс за най-добра научна разработка в три категории: за докторанти, постдокторанти и млади учени. Дейността предвижда подкрепа за публикации в международно признати списания.

4. „Достъп до съвременно научно съдържание“ – осигуряване на съвременен и надежден достъп до научна информация и съдържание, необходими за творческото професионално развитие на представителите на всички целеви групи, включени в проекта. Ще продължи обогатяването на създадената към библиотеката на УНСС докторантска читалня. За изпълнение на дейността ще бъдат осигурени: чуждоезикова научна и/или специализирана литература, едногодишни абонаменти за периодични научни издания, едногодишен абонамент за електронни библиотеки.

5. „Информация и комуникации“ – разработване на печатни материали, организиране и провеждане на публични събития, публикации в медиите, изказвания и интервюта и др. 

Необходими документи за кандидатстване: 

Заявление по образец

Мотивационно писмо

Препоръка от ръководител катедра или научния ръководител, декан на факултет

Копие от заповед за записване на студенти, за зачисляване в докторантура, за назначаване на щат в УНСС по позиция, отговаряща за постдокторанти или млади учени.

Служебна бележка от отдел "Студенти-Магистър" и сектор „Докторантури“ при УНСС

Декларация от кандидата за отсъствие на двойно финансиране от други проекти/програми на ЕС (свободен текст)

Документите се подават на хартиен и електронен носител в Център за изследователски и образователни проекти при УНСС, каб. 1007, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч.

 

Краен срок: 15 юни 2017 г. 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и интервю при следните критерии: мотивация, постигнати до момента научноизследователски резултати, ниво на владеене на чужд език (представен документ или интервю).

За допълнителна информация:

Център за изследователски и образователни проекти при УНСС, каб. 1007:

 

проф. д.ик.н. Станка Тонкова – координатор на проекта – tonkova@unwe.bg

Жанет Калчева – администратор на проекта – j_kalcheva@unwe.bg 

Сектор „Научни съвети и конкурси“, каб. 2038:

 

Албена Узунова – координатор по обучението - albenam@unwe.bg  

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document заявление_докторанти.docx - 61 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document покана набиране на целеви групи.docx - 65 KB

Галерия снимки от Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследоват ...