Катедра "Счетоводство и анализ"

Правила и срокове за отпускане на СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ

вторник, 15 октомври 2019 14:05

ДО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно ПМС № 90 от 2000 г. и Правилата за отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, право на стипендия за значими постижения /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са завършили минимум първи семестър на първи курс от своето обучение и да имат успех не по-нисък от „добър“ през целия период на обучение до момента на тяхното предлагане за стипендианти.

Студентите на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, които отговарят на условията за получаване на тази стипендия, могат да кандидатстват чрез представяне в деканата на Финансово-счетоводния факултет на УНСС /каб. 1037/ на копия на документи, представляващи доказателствен материал в срок до 14 дни след началото на всеки семестър.

Тази стипендия се отпуска на студенти само въз основа на постижения от предходния семестър, вкл. и ваканцията след него. Студентите нямат право да получават повече от една стипендия за едни и същи постижения.

Факултетите представят своите номинации пред Комисия, определена  със заповед на Ректора на УНСС. Предложението на Комисията се утвърждава от Ректора на УНСС. Списъкът на утвърдените стипендианти за значими постижения се обявява в информационната система „Уеб студент“. Утвърденото предложение на комисията заедно с доказателствения материал за отпусканите стипендии се предоставя на Сектор „Стипендии“ в УНСС.

           

 

От деканата на Финансово-счетоводен факултет на УНСС 

Галерия снимки от Правила и срокове за отпускане на СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ  ...