Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" редовна форма на обучение през м. октомври 2020 г.

четвъртък, 09 юли 2020 15:22 /
Начало:
понеделник, 26 октомври 2020 9:00
Край:
вторник, 27 октомври 2020 12:00
Място:
каб.1039-А или онлайн
Подробности:

Защитата на магистърските тези за специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации:

"Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ще се проведе на 26 и 27 октомври 2020 г.

Срок за предаване на магистърските тези: 13.10. 2020 г. вкл.

Връщане на рецензиите на 22 и 23 октомври 2020 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. кабинет - 1040

Допълнително ще бъдете качена информация за начина на провеждане на защитите на магистърските тези дали ще бъдат онлайн или присъствено, точния час за провеждане и разпределението по специалности и специализации.

Важно!

Изискванията за представяне на магистърските тези в готов вид са следните:

1. Магистърските тези трябва да бъдат представени в кабинет 1040 най-късно до 13.10.2020 г. вкл. на 1 брой хартиен и 1 бр. електронен носител заедно с молба за явяване на защита и декларация за авторство. Молбата и декларацията може да изтеглите от сайта на катедра "Счетоводство и анализ" - ОКС "Магистър" - Защита на магистърски тези или в кабинет 1040 - катедра "Счетоводство и анализ".

2. Електронния носител трябва да бъде надписан с трите имена на дипломанта, факултетния номер, темата и научния ръководител.

3. Титулната страница на магистърската теза трябва да бъде подписана от научния ръководител на дипломанта.

Документи, които трябва да представите задължително в отедл "Студенти" - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение:

1.  Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител.

2.  Две снимки /размер 45/35 мм/

3.  Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги.

4.  Диплома за средно образование.

5.  Диплома за висше образование.

При представяне на горните документи, проверете студентското си положение.

Студенти,непредставили посочените документи в срок , няма да бъдат допуснати до защита.